Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

til at drive Forretning som Pantelaaner her i Byen, og har han et og alt at holde sig til Bestemmelserne i bemeldte og senere udkommende Love og Regulativer. Pantellaanerværvet udøvende, efterrettelig og fremhæves særlig, at saafremt Bevillingshaveren maatte findes skyldig i uredeligt Forhold eller efter Politiets Skjøn paadrage sig Mistanke for Hæleri eller oftere gjøre sig skyldig i Overtrædelse af de i den foran citerede Lovs §§ 2 og 6 om handlede Bestemmelser og Forskrifter, vil Bevillingen uden videre blive tahet tilbage.

Næstved Borgmesterkontor den 26. Oktober 1860

Aar 1880, den 29. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Søren Anthon Bang, født i Næstved den 9. August 1846 af Forældrene Drejermester Andreas Frandsen Bang og Hustru Lovise Christine Rumler og begjærede sig meddelt Borgerskab som Drejermester her i Byen. Da den paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1880, den 1. November fremstod for Magistraten i Næstved Jens Hansen, født i Dalby Sogn den 14. Juli 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da paagjældende hat godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der medelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøre Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udskænkningsret. Aar 1880, den 24. November fremstod for Magistraten Niels Jensen født i Udby Sogn den 10. Juni 1835 af Forældrene Insidder Jens Nielsen og Hustru Johanne Nielsdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand og Værtshusholder her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme men vedbliver at løbe, indtil han afgaae ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker