Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1880, den 25. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Jensen født i Herfølge den 28. Februar1827 af Forældrene Gaardmand jens Andersen og Hustru Johanne Christiansdatter, som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Decmber 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Detailhandler i Næstved uden Ret til Brændevinshandel.

S.D. fremstod for Magistraten Værtshusholder Jens Peter Møller født i Faxe den 9.December1842 og begjærede det ham under 9. November 1871 meddelte Borgerskab som Værtshusholder ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen, hvilket herefter meddeltes ham, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgidt ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at bruge sin Udskjænkningsret.

S.D fremstod for Magistraten Carl Adolph Søllegaard, født i Næstved den 4. Juni 1829 og begjærede det ham under 16. Juni 1863 meddelte Borgerskan som Værtshusholder her i Byen ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen, hvilket herefter meddeltes ham, idet det betydedes ham – som ovenfor – Udskjænkningsret.

Aar 1880, den 26. November fremstod for Magistraten Anders Rasmussen født i Jensbjerg, Slagelse St. Mikkels Lørdagen den 20. September 1853 af Forældrene Bedemand Rasmus Pedersen og begjærede sig meddelt Borgerbrev som Hjul- og Karetmager her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1880. den 29. November fremstod for Mahistraten Christoffer Hansen f. i Studby ved Vordingborg den 6. Oktober1839 og begjærede det ham under 31. Marts 1870 meddelte Borgerskab som Værtshusholder ombyttet med Borgerskab spm Gjæstgiver her i Byen, hvilket meddeltes ham, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke. medmindre selve Nærinngsadkomsten opsiges eller forbrydes eller der indgives en saadan Erklærin som anmeldes i Næringslovens § 73 hvori han forpligtiger sig til ikke ar bruge sin Udskjænkningsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker