Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

S.D.frmstod for Magistraten i Næstved Peder Hemmingsen født i Snertinge den 28. November 1840 og begjærede det ham under 21. August 1873 meddelte Borgerskab – som ovenfor - Udskjænkningsret.

Aar 1880, den 1. December fremstod for Magistraten i Næstved Frederik Nielsen født i Rislev Sogn dem 15. Februat 1845 af Forældrene Insidder Niels Frederiksen og Hustru Karen Hansdatter og begjærede sig mddelt Borgerskab som Tømrer her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1881, den 10. Januar fremstod for Magistraten i Næstved Axeline Hansine Marie Trousen født i Frederikshavn den 4. Juni 1846 af Forældrene Kvartermester Hans Trousen og Hustru Sofie Frederikke født Dirich og producerede Afskrift af allerhøjeste Bevillimg saaledes: Christian den Niende af Guds Naade Konge til Danmark de Venderes og Gothers Hertug til Slesvig-Holsten, Stormand i Ditmarsken, Lauenborg og Oldenburg vor synderlige Bevaagenhed. Vi giver Dig hermed tilkjende, at Vi efter derom allerunderdanigst gjort Ansøgning, samt din derom afgivne Erklæring allernaadigst ville have bevilliget, at Axeline Hansine Marie TRousen af Vor KJøbstad Næstved under det dig anbeboede Amt maa, uanset Bestemmelsen i Næringsloven af 29. December 1857 § 2 no. 4 vinde Næringsbevis paa Detailhandel i bemeldte vor Kjøbstad, dog at saadant Næringsbevis under denne Bevillings Fortabelse maa være løst senest inden 3 Maaneder fra Dags Dato at regne. I øvrigt skal denne Bevilling ophøre, saafremt vor Indenrigsminister maatte magte saadant nødvendigt, ligesom Bevillingshaveren forsaavidt Spørgsmaal maatte opstaa om Fortolkningen af Bevillingens Ord og rette Mening, skal være bemeldtr Vor Ministers KJendelse undergiven.

Derefter Du Dig allerunderdanigst haver at rette og vedkommende saadant til Efterretning at tilkjendegive.

Befalende dig Gud

Skrevet; Vor Kongelige Residentsstad KJøbenhavn, den 13. Januar d.Aa.

Efter Hans Kongelige Majestøts allernaadigste Befaling Skeel/Schou

Til Amtmanden over Præstø Amt:

Tilladelse gaaende for Axeline Hansine Marie Trousen af Næstved til uanset Bestemmelsen i Næringsloven af 29. December 1857 § 2 No. 4 at erhverve Næringsbevis paa Detailhandel sammesteds samt begjærede sig i Henhold til den deri indeholdende Tilladelse Næringsbevis meddelt som Detailhandler i Næstved. Da paagjældende i øvrigt har godtgjort

Made with FlippingBook - Online magazine maker