Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

til Brændevinshandel. Da paagjøldende er fuldmyndig og i øvrigt har godtgjprt at opfylde de i Lov 29. december 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab,

Aar 1881, den 28. April fremstod for Magistraten i Næstved Adolph Buanender Maseanti født i Tørring Sogn den 24, Maj 1834 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelserblev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgifr ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindr selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes iI Nærinbgslovens § 73, hvorved han forplitiger sig til ikke at benytte sin Udskjænkningret.

AR 1881, Den17. Maj fremstod for Magistraten Lars Christian Sauer, født i Aalborg den 1. Oktober 1850 af Forældrene Murer Jens Georg Sauer og Hustru Ane Catrhrie f. Villadsen og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1881, d.19. Maj fremstod for Magistraten i Næstved Detailhandler Peder Christian Andreas Hemmingsen og begjærede det det ham under 16. Januar 1880 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet med Borgerskab som Kjøbmand og Værtshusholder, hvilket herefter meddeltes ham med Gjentagelsen af den ham i hans forrige Borgerbrev givne Betydning med Hensyn til Forpligtigelsen til at svare Brændevinsafgift.

Aar 1881, den 17. Juni fremstod for Magistraten i Næstved Niels Andersen, født i Rislev den 13. Januar 1824 og begjærede det ham under 12. Maj 1860 meddelte Borgerbrev som Ølbrygger m.m. her i Byen ombyttet med Borgerskab som KJøbmand og Værtshusholder. Da herimod intet vidstes at erindre meddeltes han det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug ad samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved han forbinder sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker