Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1881, den 16. Juli fremstod for Magistraten i Næstved August Julius Emil Sponholtz, født i Næstved den 18. Juli 1856 af Forældrene Smed og Jernstøber Johan Frederik Spomholtz og Hustru Sophie Amalie Vendelin og begjærede sig meddelt Borgerskab som Buntmager her i Staden. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Deember 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1881, den 26. Juli fremstod for Magistraten i Næstved Peder Jensen , født i Kalkerup By, Fensmark Sogn den 29. April 1854 af Forældrene Gaardmand Jens Olsen og Hustru Caroline Christine Madsdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Uhrmager her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1881, den 20. September fremstod for Magistraten i Næstved Peder Conrad Frederiksen, født i Ørslev Sogn den 1. September 1856 af Forældrene Gaardejer Jørgen Frederiksen og Hustru Mette Marie Christensen og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, idet han erklærede ikke at ville gjøre Brug af den med denne Næringsadkomst forbundne Ret til Brændevinshandel. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begærede Borgerskab. Aae 1881, den 11. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved, Christian Henrksen, født i Sipperup, Rønnebæk Sogn den 28. Juni 1834 af Forældrene Gaardmand Hendrik Jørgensen Schøuler og Hustru Maren Hendriksdatter og begjærede sig meddelt Borgerbrev som Gjæstgiver her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab, idet det betydedes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benyttesin Udskjænkmimgsret.

S.D fremstod for Magistraten i Næstved Anders Jensen, født i Bisserup, Holsteinborg Sogn den 23. Februar 1855 af Forældrene Indsidder Jens Andersen og Hustru Karen Andersdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen. Da paagjældende –som foran - Udskjænkningsret

Made with FlippingBook - Online magazine maker