Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1881, d. 18. Oktober fremstod for Magistraten i Næstved Rasmus Jensen født i Vallensved den den 23. November 1854 af Forældrene Husmand Jens Olsen og Hustru Karen Jensdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver he i Byen. Da paagjældende – som foran – Udskjængningsret.

Aar 1881, den 5. November fremstod for Magistraten i Næsyved Edvard Peder Helfred Olsen født i Kjøbenhavn den 21. Juli 1850 af Skrædder Frederik Olsen og Hustru Kristine Margrethe Olsen og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmandog Værtshusholder her i Byen. Da paagjældende – som foran – Udskjængningsret.

Aar 1881, den 5. November fremstod for Magistraten i Næstved Niels Peder Hansen, født i Maribo den 18. December 1850 af Forældrene Aebejdsmand Hans Jørgen Jensen og Hustrru Karen Margrethe Mikkelsdatter og begjærede sig meddelt Borgerskab som Rebslager her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgweskab.

Aar 1881, den 10. Npvember fremstod for Magistrten i Næsyved Andreas Reiff, født i Flensborg den 6. April 1854 af Forældrene Cigarmager Johannes Laspa Reiff og Hustru Frederike Gehesia Dorband og begjærede sig meddelt Borgerskab som Cigarmager her i Byen. Da paagjældende har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser blev der meddelt ham det begjærede Borgerskab.

Aar 1885, den 9. Decemer blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Oscar Anton Peter Westergaard, født i Kjøbenhavn den 19. December 1857 af Forældrene Arbejdsmand Carl Peter August Westegaard og Hustru Johanne Emilie Schou og som har godtgjort at opfylde de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Blikkenslager i Næstved under Iagttagelse f gjældende Love og Anordninger. Ar 1885, den 29. December blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Emil Jacob Aarsleff, født i Nyborg den 7. December 1858 af Forældrene KJøbmand Sophus Ludvig Aarsleff og Hustru Julie f. Meyer, og som har godtgjort at opfylde de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailist i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel. Hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1886, den 23. Januar blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Hjorth Herskind, født i Aalborg den 10. Juli 1841 af Forældrene Snedkermster Janus Christian Julius Herskind og Hustru Ane Margrethe Dorothea Hjort og som har godtgjort at opfylde de i Lov

Made with FlippingBook - Online magazine maker