Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Snedker i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

S.D. blev ifølge derom fremsat Begjæring det uner 18. September 1878 Rasmus Jensen meddelte Borgerskab som Detailhandler og Marskandiser ombyttet med Borgerskab som Kjøbmand dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1886, den 8. Marts blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Jørgen Nielsen, født i Næblerød den 3. Juni 1850 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorimod særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han ved Døden afgaar uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller de indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Paagjældende forpligter sig til ikke at benytte sin Udskjæn kningsret. Ar 1886, den 1. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Nielsen, født i Haldagermagle den 18. Marts 1851 og som har godtgjort at opfylde de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelse, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsakomst forbundne Forpligtigele til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar vd Døden uden at eftrlade sig Enke, medmindre selve Næingsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvoved Paagældende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1886, den 1. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Anna Benthine Dorthea Kruse, født i Næstved den 1. Februar 1857 og som har godtgjort at opfylde de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Næringsbrev som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1886, den 6. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hendrich Birch Nielsen, født i Horsens den 31. Marts 1820 og som har godtgjort at opfyle de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttgelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1886, den 31. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Ludvig Diderik Christopher Galle, født i Næstved den 27. Marts 1840 og som har godtgjort at opfylde i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmnd i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden

Made with FlippingBook - Online magazine maker