Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

at efterlade sig Enke, medmindre enten selve Næringsadkomsten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvoved Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. S.D. blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Skibsfører N. H. Petersens Enke, Maren f. Larsen, født i Karrebæk den 29. December 1840 og som har godtgjort at opfylde de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringbevis som Gjæstgiverske i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalde alene fordi der ikke gøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil hun afgaar vd Døden, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgivs en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Paagjældende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. S.D. blev ifølg derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Hvith, født i Gammel Kjøge den 10. Marts 1830 og som har godtgjort at opfylde de i Lov af 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1886, den 12. Juni blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Carl Vilhelm Jørgensen, født i Ringsted den 3.November 1860, og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 187 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklært ikke at ville beytte. Aar 1886, den 15. Juni blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Laur. Christensen, født i Horsens den 22. April 1859, og som har godtgjort at opfyld de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1886, den 10. September blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Albert Theodor Koch, født i Næstved den 27. Maj 1856 og som har godtgort at opfylde de i Lov 29. Decmber 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1886, den 11. September blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Carl Eml Andersen, født i Præstø den 1. Marts 1861 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Slagter i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. S.D. blev ifølge derom fremsat Begæring det Niels Peder Hendrichsen under 22. Januar 1883 meddelte Borgerskab som Detailhandler i Næstved ombyttet med Borgerskab som Murer.

Aar 1886, den 19. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Martin Thorvald Hansen, født i KJøbenhavn den 11. November 1857, og som har godtgort at opfylde de i Lov

Made with FlippingBook - Online magazine maker