Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Aar 1886, den 16 Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring det Jens Peter Caspersen den 21. Februar 1874 meddelte Borgerskab som Slagter ombyttet til Borgerskab som Detailhandler her i Næstved uden Ret til Brændevinshandel. Aar 1886, den 22. Oktober traadte, ifølge derom fremsat Begjærimg det Detailhandler Laur. Christensen den 1. April 1869 meddelte Borgerskab som Detallist den 29. Novb. 1870 indtil videre udopsagtet, atter i Kraft. Aar 1886, den 30. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Christian Carl Frederik Madsen, født i Stege den 14. Januar 1852 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detallist i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Asr 1886, den 9. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Anna Mariette Duch, født i Odense den 21. Februar 1851 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbrev som Detallist i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret hun har eklæret ikke at ville benytte. Aar 1886, den 11. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Esben Hansen, født den 12. November 1852 i Dysted, og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevonsafgift ikke bortfalder alene fodi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligter sig til ikke at benytt sin Forhandlingsret. Aar 1886, den 8. December blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Niels Jørgensen, født i Reinstrup By, Gunderslev Sogn den 10. Februar 1853 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser , Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsagift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligter sig til ikke at bruge sin Forhandlingsret. Aar 1886, den 29. December blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Lars Nielsen, født i Slimminge, Gjørslev Sogn den 30. August 1848 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under

Made with FlippingBook - Online magazine maker