Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at (ligesom ovenfor) Forhandlingsret.

Aar 1887, den 14. Februar blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Georg Nicolai Rentzmann, født i Støby, Tillitze Sogn 16. Februar 1855 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detallist i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1887, den 21. Februar blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Carl Frederik Christian Albers, født i Odense den 23. September 1848 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomt forbundne Forpligigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller der ingives en saadan Erklæring, som omtales i Næringslovens § 73, hvori Paagjældenden forpligtiger sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1887, den 8. Marts blev ifølge derom fremsat Begjæring medelt Anders Andersen, født i Gjørsløv den 29. December 1846 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detallist i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1887, den 28. Marts blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Frøken Cathinca Camilla Elisabeth Hansen Erch ,født i Næstved den 10.September 1856 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betin gelser, Næringsbrev paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, uden Ret til Brændevinshandel, hvilken hun har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1887, den 2. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peder Rasmussen , født i Fensmark den 19. Maj 1859 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab om Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, menmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1887, den 16. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Lehmann Weber, født den 18. Juni 1858 i Kjøbenhavn, og har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under

Made with FlippingBook - Online magazine maker