Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i N æringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte Forhandlingsretten.

Aar 1887, den 11. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Lars Peder Olsen, født i Herluflille den 18. August 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1875 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsagift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte Forhandlingsretten. Ar 1887, den 19. Oktober, blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Adolph Peter Christian Voetmann, født ved Glatved Strand den 11. Marts 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgeskab som Detallist i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1887, den 27. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Anders Poulsen, født den 18. Juli 1857 i Myrup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detallist i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjørs Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, mendmindre selv Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som omtales i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1887, den 1. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Johan Christian Carlitz KJøbelev, født i Vordingborg den 28. September 1846, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes --- se ovenfor ---- Forhandlingsret. Aar 1887, den 1. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Madam Maren Anderssøn, født Hemmingsdatter den 27. April 1839 i Sipperup, Rønnebæk Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbrev som Barber i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger. Aar 1887, den 14. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Mads Christensen, født i Haldagermagle den 3. Maj 1839, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved uder Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene

Made with FlippingBook - Online magazine maker