Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at eterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1887, den 16. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Christian Larsen, født i Ortved den 19. Januar 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at ---(se ovenforr)--- ikke at benytte sin Forhgandlingsret Aar 1887, den 30. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Enkefru Birgitte Korint, født i Gjevninge Sogn den 2. September 1848, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbrev paa at drive Detailhandel her i Aar 1888, den 16. April blev ifølge derom fremsat Begjæring medelt Henrik Mouritrz Sophus Bothmann, født i Næstved den 11. Juni 1854, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser , Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1888 den 26. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Jens Pedersen, født i Aaderup 19. Juli 1850, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved, idet det betydedes ham, at den med denne Næringadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar vd Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller fobrydes, eller de indgives en saadan Erklæring, der anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udsalgsret. Aar 1888, den 30. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Niels Peter Jensen, født i Rønnebæk den 12. April 1846, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler og Marskandiser i Næsrved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1888, den 5. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Rasmussen, født i Kastrup den 26. December 1858 og som har godtgjort at opfylde de i Lv 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ----- forrige side----- ikke at benytte sin Forhandlingsret. Byen under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brælndevinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte.

Aar 1888, den 8. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peder Hansen, født i Brandelev den 4. Maj 1851 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857

Made with FlippingBook - Online magazine maker