Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvoved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsagift -----se forrige side----- ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1888, den 2, Juni blev ifølgfe derom fremsat Begjæring meddelt Christian Nielsen, født i Sinding Sogn paa Søvndal Mark den 8. April 1861 og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Da Gjæstgiver Johan Otto Iserhorst for mig har andraget om at faa ombyttet sit Borgerskab som Gjæstgiver til Restaurationsborgerskab, og da der ikke vides noget til Hinter herfor, tages Begjæringen til Følge under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden ar efterlade sig Enke med mindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte Forhandlingsretten. Aar 1888, den 21. Juni blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Larsen, født i Appenæs den 1. Oktober 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelse, Borgerskab som Detailhandler i Næstved, idet det betydes ham, at den med denne Næringsadkomst -----se ovenfor----- Forhandlingsretten. Aar 1888, den 8. August blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Kristian Frederik Henrik Nielsen, født i Rønnebæk den 26. April 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab om Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1888 den 11. August blev, blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Pedersen, født i Grimstrup den 3. Maj 1846, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1888, den 30. August blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Søren Andersen, født i Øllerup, Vallensved Sogn den 25. September 1840, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændvinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden atefterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes,

Made with FlippingBook - Online magazine maker