Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret.

Aar 1888, den 6. September blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Valdemar Fick, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Væver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1888, den 2. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Niels Nielsen, født de 28. Februar 1854 i Tjæreby, der har godtgort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forskrevne Beringelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1888, den 12. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Christian Hansen, født i Gunderslev den 5. November 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved, idet det betydes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøre Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar vd Døden uden at eterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udsalgsret. Aar 1888, den 15. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Niels Ebbe Christophersen, født den 3. Maj 1847 i Aastrup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved, idet det betydes ham, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ----- se foran----- Udsalgsret. Aar 1888, den 7. November blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Niels Christian Julius Christensen, født i Karebæk den 18. Februar 1853, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1888, den 10. November blev ifølge derom fremsat Begjæring, meddelt Hans Peder Madsen, født i Risløv Sogn den 3. Juni 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældnde Love og Anordninger. Aar 1889, den 31. Januar blev ifølge derom fremsat Begjæring medelt Hans Peter Jensen, født i Holme Olstrup den 14. Januar 1852, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøre Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten forbrydes eller opsiges

Made with FlippingBook - Online magazine maker