Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

eller der indgive en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret.

Aar 1889, den 1. April blev det Otto Julius Jørgensen den 26. April 1883 meddelte Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved ombyttet til Borgerskab som Detailhandler i Næstved, idet det betydes O.P. Jørgensen, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjørs Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden udn at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller de indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1889, den 1. April blev efter derom fremsat Begjæring Hans Hansens Borgerskab af 29. November 1883 paa at drive Detaulhandel ifølge Paategning af 6. Juni 1885 uden Ret til Brændevinshandel ombyttet til Gjæstgiverskab, idet det betydes ham, at den med denne Næringsadkomst ----- se ovenfor ----- § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1889, den 2. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ole Christian Jensen, født i Vesterø Sogn paa Læsø den 11. November 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1889, den 6. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Carl Terba Koch, født i Næstved den 28. April 1852, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Malermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 8. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Herman Rasmussen, født i Ousted den 2. Oktober 1842, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, der anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1889, den 23. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Ole Christensen, født i Vester-Egesborg den 15. Februar 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betiungelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse ag gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift----- se ovenfor----- § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker