Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1889, den 1. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Jens Peter Hansen, født paa Nyraad, Stensved den 8. September 1853, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi er ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næsingslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1889, den 7. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Harald Christian Hansen, født i Holbæk den 17. November 1860, der har godtgort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Blikkenslager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 7. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Niels Kristensen, født i Veilø den 8. Januar 1851, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes ----- se ovenfor -----ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1889, den 8. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring medelt Emil Theodor Møller, født i Næstved den 17. Juli 1860, der har godtgjort at opfylde d i Lov 29. Decmeber 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 8. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Hans Nicolai Jensen, født i Vallensved den 6. December 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skræddermester i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 1. Juni blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Aktieselskabet i Andels- Manufakturforretningen i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Detailhandel i Næstvd under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret Selskabet har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1889, den 2. Juli blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Niels Peter Bertelsen, født i Fuglebjerg den 21. December 1851, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, borgerskab som KJøbmand her i Byen under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemækes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve

Made with FlippingBook - Online magazine maker