Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller de indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Ar 1889, den 7. August blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Christensen, født i Rørstofte den 30. MaJ 1852, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Forpligtigelser, Borgerskab paa at drive Kobbersmedieproffession i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 27. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Skrædder Johannes Carlsen Wahlquist, født den 20. Marts 1833 i Sverige, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelse, Borgerskab som Skræddermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 20. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Theodor Emil Bjerne, født i Nyker paa Bornholm den 18. Juli 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af den, men vedbliver at løbe idtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1889, den 1. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peder Pedersen, født i Mannerup den 25. December 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Detailhandel og Marskandiserforretning i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. (3/7 1893 ombyttet til Gjæstgiver). Aar 1889, den 7. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Carl Johan Ljungberg, født i Næstved den 12. Oktober 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Uhrmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 7. Oktober blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Jens Peter Valdemar Nielsen, født i Rønnebæk den 27. August 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af den, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker