Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1889, den 10. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Mortensen, født i Tyvelse den 31. December 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller de indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1889, den 11. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Adolf Valdemar Vilhelm Larsen, født i Næstved den 27. April 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Sadelmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 22. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johan Ferdinand August Teytand, født i Boberg den 13. Februar 1842, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi de ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forbinder sig til ikke at benyttte sin Udskjænkningsret. Aar 1889, den 23. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Lorentzen, født 18. Oktober 1828 paa Stagstrupmark, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder ----- se ovenfor -----medmindre selve Næringsloven enten opsiges eller forbrydes. Aar 1889, den 24. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Christian Ludvig Jensen, født i Næstved den 21. Oktober 1864, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Sadelmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 28. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Johan Ljungberg, født i Næstved den 12. Oktober 1863, der den 7. d.M. har erhvervet Borgerskab som Uhrmager her i Byen, tillige Borgerskab som Instrumentmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 27. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Karoline Jensine Dorthea Mørup, født 17. August 1862 i Tondern, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbrev paa at drive Detailhandel under

Made with FlippingBook - Online magazine maker