Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte.

Ar 1889, en 27. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Søren Pedersen, født den 13. September 1838 i Lille Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Slagter i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1889, den 2. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Nielsen, født den 28. Februar 1854 i Tjæreby og som under 2. Oktober 1888 blev meddelt Borgerskab paa at drive Detailhandel her i Byen, Ret til at forhandl Brændevin, idet det betydes ham, at Forpligtigelsen til at svare Brændevinsagift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af Forhandlingsretten, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1889, den 27. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Julius Ferdinnd Ludvigsen, født i Rønnebæk den 10. August 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Møller og Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordniger. Aar 1890 den 2. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Frederik Poulsen, født i Næstved 6. Oktober 1854, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Cigarmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1890, den 29. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peder Jensen, født i Kalkerup den 29. April 1854, der den 26. Juli 1881 erholdt Borgerskab som Uhrmager i Næstved, Borgerskab tillige som Instrumentmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 28. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lars Peder Pedersen, født i Borup, Rønnebæk Sogn dem 28. Juli 1853, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Detailhandl i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Paagjældende forpligtiger sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1890, den 28. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ole Peder Søllegaard, født i Næstved den 11. April 1826, der har godtgort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betinglser, Borgerskab som Snedkeremester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker