Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1890, den 3. Marts blev der givet det Christian Larsen den 20. Maj 1874 meddelte Borgerskab som Detailhandler, der den 10. September 1885 ombyttedes til Kjøbmandsborgerskab saalydende den Paategning, hvorved det nu forandres til Gjæstgiverborgerskab. Ifølge derom fremsat Begjæring meddeles der nu Christian Larsen i Stedet for hans midlertidig opsagte Borgerskab som Kjøbmand, herved Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han er afgaet ved Døden uden at efterlade sig Enke,eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forpligtiger sig til ikke mere at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1890, den 24. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Tømrer Frederik Nielsen, der den 1. December 1880 har erhvervet Borgerskab som saadan, tillige Borgerskab paa at maatte drive Snedkerproffession under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 1. April blev efterderom fremsat Begjæring meddelt Christian Hansen født i Tybjerglille den 6. November 1857, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at fterlade sig Enke, eller der indgives en saada Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forpligtiger sig til ikke mere at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1890, den 1. April blev efter derom fremsat Begjæing meddelt Carl Christian Cornelius Dichmann, født i Odense, Sct. Hans Sogn den 24. December 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. december 1857 foreskrevne Betingelsr, Borgerskab som Vinhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller der indgives ----- se ovenfor----- Forhandlingsret. Aar 1890, den 10. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Johan Ljungberg, født i Næstved den 12. Oktober 1863, der den 7. Oktober f. Aa. har erhvervet Borgerskab som Uhrmager og den 28. i M. tillige som Instrumentmager her Byen, Borgerskab som Guldsmed i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 10. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Fritz Ludvig Jørgen Petersen, født den 7. September 1862 i Karrebæksminde, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse afgjældende Love og Anordninger.

Aar 1890, den 15. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Mads Jørgensen, født 6. Februar 1828 i Ølgod By og Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857

Made with FlippingBook - Online magazine maker