Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1890, den 26. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Otto Christian Georg Martin Dohse, født i Næstved den 24. Juni 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser og som den 7. Maj 1887 har erhvervet Borgerskab som Cigarmager, nu tillige Borgerskab som Dreier i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 16. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Christian Hansen, født den 6. Februar 1859 i Tostrup Sogn, Holbæk Amt, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Deecember 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skræddermester i Næstved undr Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 16. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Rasmus Frederiksen, født den 22. Maj 1842 i Engelstofte, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Sadelmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 29. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johannes Schønberg Baagøe, født 5. August 1838, der har godtgjort at opfylde d i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Mineralvandsfabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1890, den 12. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ane Dorthea Jeppesen, født Pedersen, Enke efter Lærer Christian Jeppesen, født den 3. Januar 1853 i Holby, og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forskrevne Betingelser, Næringsbrev paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændeinshandel, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte. Efter Begjæring af forhenværende Kjøbmand Rasmus Jensen, født i Rønnebæk den 26. Juni 1837 meddeles han herved overensstemmende med Lov 21. Juni 1867 jfr. Justitsministeriets Skrivelse af 29. Maj 1868 og Regulativet for Næstved KJøbstad af 31. December 1880 Bevilling til at drive Forretning som Pantelaaner her i Byen fra Matr. No 190, og har han i Et og Alt at holde sig Bestemmelserne i bemeldte og senere udkomne Love og Regulativer, Pantelaanervæsenet vedrørende, efterrettelig, og fremhæves særlig, at saafremt Bevillingshaveren maatte findes skyldig i uredelige Forhold eller efter Politiets Skjøn paadrager sig Mistanke for Hæleri eller oftere gjøre sig skyldig i Overtrædelse af de i den foranciterede Lovs §§ 2 – 6 omhandlende Bestemmelser og Forskrifter, vil Bevillingen uden videre blive taget tilbage.

Næstved Borgmesterkontor 2. Oktober 1890 C. Salicath

Ar 1890, den 18. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Anton Mathias Nicolaus Johannesen, født i Bov den 14. November 1862, der har godtgjort atopfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte.

Made with FlippingBook - Online magazine maker