Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fodi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1891, den 4. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lars Peter Petersen, født i Frydensberg den 21. Maj 1864, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Decembr 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1891, den 19. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Oluf Rodian, født i Storeheddinge den 8. August 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1891, den 28. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt ”Aktieselskabet Sydsjællandske Margarinefabrik” Borgerskab med Ret til Fabrikation af Margarine i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordningr specielt § 4 i Lov af 29. December 1857. Aar 1891, den 6. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Emil Ljungberg, født i Næstved den 13. Juni 1859, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Deember 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 6. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Frederik Vilhelm Nønnecke, født i Ribe den 23. Januar 1859, der har godtgort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vinhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af Forhandlingsretten, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvroi han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1891, den 17. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Bentsen, født paa Saxinge Overdrev den 15. December 1848, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes,

Made with FlippingBook - Online magazine maker