Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Slagtermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Aar 1891, den 13. Maj lev efter derom fremsat Begjæring medelt Albert Christian Krogh- Muller, født i Sønderløgum den 14. Juni 1854, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forskrevne Betingelser, Borgerskab som Brygger i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, dn 1. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Mads Madsen Møller, født i Taaning den 22. Maj 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skræddermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 4. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johan Christoffer Wilbrecht-Kjersing, født 4. April 1838 i Nykøbing p.S., der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagele af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomt forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil Indehaveren afgaar ved Døden uden at eftelade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1891, den 3. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Johan Frederik Jensen, født i Stenstrup den 17. November 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 3. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Steffen Larsen, født i Gjelsted den 28. Februar 1864, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, B orgerskab som Tømrermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 12. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lars Christian Larsen, født i Herlufmagle den 28.September 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1891, den 26. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Peter Nielsen, født den 28. December 1856 i KJøbenhavn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og An ordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver atløbe indtil Indehaveren afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle

Made with FlippingBook - Online magazine maker