Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Aar 1891, den 28. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Julius Muller, født i Ringsted den 25. August 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1891, den 3. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Emil Asmus Adolf Petersen, født i Sønderborg den 2. April 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Slagtermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 5. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Larsen, født i Bakkebølle den 23. Maj 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne forbundne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil Indehaveren at dette Næringsbevis afgaar vd Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Aar 1891, den 9. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frderik Ferdinand larsen, født i Næstved den 31. Januar 1857, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Hjulmager og Karetmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 9. September blev efter derom frem sat Begjæring meddelt Lars Hansen, født den 12. Oktober 1859 i Toksværd, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Hjulmager og Karetmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 9. September blev efter derom fremsat Begjæring, det Mouritz Trap Frederik Friis, født i Næstved den 21. Juli 1855, under 26. September 1878 meddelte Borgerskab som Kjøbmand i Næstved ombyttet med Adkomst paa at drive Bryggeri-og Brændevinsbrænderi i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1891, den 10. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ludvig Emil Schrøder, født i Næstved den 30. Oktober 1850, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Forpligtigelser, Borgerskab som Garvermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker