Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1891, den 28. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Christian Nielsen, født den 20. Februar 1862 i Søndervour i Sunds Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1891, den 28. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Johansen, født i Snesere den 14. August 1860, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Dæden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1891, den 28. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt August Wurtz, født i Aalborg den 2. April 1868, der foreviste Bevilling for ham til at være fuldmyndig, og som i øvrigt har godtgjort at opfylde Betingelserne i Lov 29. December 1857, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anrdninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1891, den 9. November blev efter derom fremsat Begjæring, det Anders jensen under 8. April d.A. meddelte Børstenbinderborgerskab ombyttet til Detailhandlerborgerskab i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1891, den 14. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Karl Otto Hinding, født 15. November 1865 i Nykøbing paa Mors, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelsr, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anodninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1891, den 26. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Hansen, født i Gjørslev Sog den 24. December 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsigs eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker