Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1891, den 8. December blev det Thorvald Anton Gerhard Schnipper den 5. August 1878 meddelte Borgerskab som Uhrmager og Guldsmed i Næstved ombyttet med Borgerskab som Bundt- og Hattemager her i Byen under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 11. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jørgen Andreas Nielsen, født den 18. August 1866 i Odense, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bogbinder i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1891, den 15. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Poul Christian August Emil Poulsen, født i Pulvergaarden, Faxe Sogn den 26. August 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændeinsafgift----- vide øverst denne Side---- eller indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret. Ar 1892, den 29. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Conrad Jørgensen, født den 15. Juli 1861 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Smedemester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1892, den 5. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Heinrich Carl August Verwohlt, født 1. September 1861 i Hjørring, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Beingelser, Borgerskab som Dreiermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 6. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Peter Laurits Hansen, født 12. September 1830 paa Raadvad, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Hatte- og Buntmager i Næstved under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 6. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hendrik Petersen, født i Kalkerup, Fensmark Sogn den 2. April 1855, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1892, den 21. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Elias Jørgensen, født i Aaret 1846 i Randers, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker