Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1892, den 2. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christensen, født 6. Oktober 1846 i Svindinge, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murermester i Næstved underIagttagelse afgjældende Love og Anordninger. Ar 1892, den 8. Maj blev efter derom fremsat Begjæring medelt Ole Jensen, født i Skuderløse den 26/6 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Efter Begjæring af forhenværende Bager Christian Ferdinand Eriksen, født i Svendborg den 12. Marts 1861, meddeler han herved overensstemmende med Lov 21. Juni 1867 af Justitsminister af 29. Maj 1868 og Regulativet for Næstved Kjøbstad af 31. December 1880, Bevilling til at drive Forretning som Pantelaaner her i Byen fra Matr. N., og har han i Et og Alt at holde sig Bestemmelserne i bemeldte og senere indkommende Lov og Regulativer, Pantelaanervæsenet vedrørende, efterrettelig og fremhæver særlig, at saafremt Bevillingshaveren maatte findes skyldig i uredeligt Forhold eller efter Politiets Skjøn paadrager sig Mistanke for Hæleri eller oftere gjøre sig skyldig i Overtrædelse af de i den foranciterede Lov §§ 2-6 omhandlende Bestemmelser og Forskrifter, vil Bevillingen uden videre blive taget tilbage. Aar 1892, den 14. Maj blev efter deom fremsat Begjæring meddelt Hans Peder Pedersen, født i Skjelby Sogn 15. Januar 1868, der har erholdt Bevilling til at være fuldmyndig og i øvrigt opfyldt de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Malermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 18. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Edvard Peter Oluf Schou, født den 18. April 1861 i Vordingborg, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil Indehaveren afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges elle forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1892, den 30. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Christian Sophus Christensen, født 12. Oktober 1860 i Storeheddinge, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermster i Næstved under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 30. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Carl Petersen, født 10. August 1865 i Jenslev, Ry Sogn, der har godtgjort atopfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Slagtermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker