Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1892, den 11. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ole Hansen, født 4. December 1842 i Pederstrup, Mogenstrup Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 14. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peder Nielsen, født 4.Septemner 1866 i Faxinge, Beldringe Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1892, den 18. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Søren Peter Iversen, født i Suserup, Lynge Sogn den 25. April 1870, der ifølge kgl. Bevilling af D.D. er bleven fuldmyndig, og som i øvrigt har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomagermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1892, den 24. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Mortensen, født 29. November 1859 i Øverup, Herlufsholm Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at sv are Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil Indehaveren afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1892, den 14. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Sofus Carl Frederiksen, født 23. Juli 1865 i Næstved, der har godtgjort at ofylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Snedkermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1892, den 21. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Aktieselskabet ”Sydsjælland”, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Næringsbrev paa at drive Bogtrykkeri i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 30. August blev efter derom fremsat Begjæring det Kristian Hemmingesen d. 13. Maj f. Aa. meddelte Borgerskab som Slagter ombyttet til Gjæstgiverborgerskab under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at de med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil Borgerskabsindehaveren afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Udskjænkningsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker