Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1892, den 30. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Henry Axel Lorentzen, født i Buske den 19. Februar 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømmermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 7. September blev ifølge derom fremsat Begjæring det Jens Albert Bendzen den 24. Oktober 1874 meddelte Borgerskab som Bagermester i Næstved ombyttet til Næringsadkomst paa at drive Konditeri i Næstved, saaledes at nævnte Jens Albert Bendzen altsaa nu er Konditor og Restauratør i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1892, den 10. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Vilhelm Lauritz Jensen, født i Næstved den 1. September 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forskrevne Betingelser Borgerskab paa at drive Detail- og Marskandiserhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1892, den 14. september blev efter derom fremsat Begjæring meddelt det Niels Jensen, født i Karrebæk den 4. December 1843, under 25. November 1884 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet til Kjøbmandsborgerskab under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1892, den 4. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Herman Carl Frederik Alfred Kauth, født 2.Februar 1866 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab paa at drive Bogbinderi i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 4. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Hansen, født i Hækkerup den 13. Oktober 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Marchandiserhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1892, den 13. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johan Hansen, født i Vester-Egesborg den 18. Maj 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsakomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil Borgerskabshaveren afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1892, den Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Bolette f. Rasmusdatter, Enke efter Gjæstgiver Peder Johansen, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser og som er født ved Hemmestrup den 10. Juli 1855,

Made with FlippingBook - Online magazine maker