Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Næringsbrev paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil hun afgaar ved Døden eller indgiver en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori hun forbinder sig til ikke at benytte sin Forhndlingsret. Aar 1892, den 3. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jørgen Christian Christensen, født i Aalborg den 15. September 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Cigarmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1892, den 9. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Nielsen, født i Everdrup den 29. Juni 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalde alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1892, den 18. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Frederik Vilhelm Nønneche, den i Næringslovens § 58 omhandlende Tilladelse til i Forening med den Ret, som hans Borgerskab af 6. Marts 1891 som Vinhandler giver ham, tillige at have siddende Gjæster og foretage Udskjænkning til Fortæring paa Stedet af de Varer, han maa forhandle som Vinhandler alt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder ----- side foran----- Næringslov § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Udskænkningsret. Aar 1892, den 26. November blev det Detailhandler Niels Nielsen den 2. Oktober 1888 meddelte Borgerskab som (_) ombyttet til Borgerskab paa at drive Kjøbmandshandel i Forening med Værtshusholder alt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalde alene fordi der ikke gjæres Brug af Borgerskabet, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre Borgerskabet enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlings- eller Udskjænkningsret. Midlertidig Opsigelse af nærværende Borgerskab bevirker, at dette ikke atter kan træde i Kraft, forsaavidt Værtshusholdet angaar, medmindre det Antal, der af disse maa være, ikke da er fuldtalligt.

Ar 1892, den 26. November blev der meddelt Michael Gotfred Nitzke Rasmussen Ret til i Forening med hans Borgerskab af 5. Juli 1887 som Bager tillige at drive Konditeri her i Byen

Made with FlippingBook - Online magazine maker