Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af Borgerskabet, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved han forbinder sig til ikke at drive Konditeri. Midlertidig Opsigelse af dette Konditorborgerskab bevirker, at det ikke kan træde i Kraft, medmindre det Antal, der af disse maa være, ikke da er fuldtalligt. Ar 1892, de 29. November blev det Johan Christian Corlitz KJøbelev det 1. November 1889 meddelte Detailhandlerborgerskab ombyttet til Borgerskab paa at drive Kjøbmandshandel og Værtshusholder i Forening med, alt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkesm at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori han forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlings- og Udskjænkningsret, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes. Midlertidig Opsigelse af dette Borgerskab bevirker, at dette ikke atter kan træde i Kraft forsaavidt Værtshusholdet angaar, medmindre det Antal, der af disse maa være, ikke da er fuldtalligt. Aar 1892, den 6. December blev der meddelt Frederik Harald Christensen, født i Skjælskør den 7. December 1835 og som den 31. December 1866 erholdt Borgerskab som Kjøbmand, Ret til i Forening hermed at drive Værtshushold under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder----- vide ovenfor-----, ikke da er fuldtalligt. Ar 1892, den 6. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Otto Mariart Lund Mahncke, født i Svendborg den 29. November 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bagermester i Næstved, under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1892, den 27. December blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Ferdinand Eriksen, født i Svendborg den 12. Marts 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Marchandiserhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Stempel 16 K

Ar 1893, den 10. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Esbensen, født 28. Marts1851 i Riisby, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Næringsbevis paa at drive Detailhandel i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte.

Made with FlippingBook - Online magazine maker