somnus nr 1_2019

Dr. Emmanuel Mignot er professor i psykia- tri og adferdsvitenskap ved Stanford University og direktør for Stanford senter for søvnvitenskap og medisin. Han er internasjo- nalt anerkjent for å oppdage årsaken til narkolepsi.

arbeidet rundt coeliaci. T-cellefunn her kan være viktig når det gjelder forståelse av T-celler og deres funk-

sjon ved narkolepsi. Spørsmålsrunde

Etter 20 minutters foredrag stoppet han og gikk over til spørsmål- og svarrunder. Modafinil kan av og til utløse aller- giske reaksjoner. Han fortalte at han alltid fikk en allergisk reaksjon på Modafinil på et spesielt punkt på nesen. Så var det en liten diskusjon om minneceller og aktive t-celler. Vil det være lurt for narkolepsi- pasienter å ta influensavaksine hvert år, siden det er autoimmunt? Et vanskelig en svakere vaksine enn Pandemrix vil sannsynlig være fore- byggende, men om den vil utløse narkolepsi hos spesielt svake pasien- ter kan en ikke si noe om. Han var meget klar på at det er viktig å vaksi- nere og minnet om at barn fortsatt dør av f.eks. meslinger fordi mange ikke vaksineres. Chronic fatigue/ME kan ha vanskeligheter som følge av akti- vitet hos T-celler. Trodde han at det hadde innvirkning på utvikling av IH? Han utelukket ikke det men viste til at dette var det ikke forsket på og det var vanskelig å få midler og ressurser til dette. Når det gjelder kommende medisi- ner, hvor ofte må en ta dem og i

Emanuelle Mignot Det siste store fremskrittet innen narkolepsi kom i 2018. Hans labora- torium og andre har funnet hvorfor hypokretinproduserende celler ødelegges. De medisinene en har i dag virker på symptomene, men erstatter jo ikke hypokretin. Men nå vet en at det er forskjellige medisiner under utvikling som en prøver ut på dyr. Disse medisinene som lages er hypokretin antagonister. Så kanskje om fem år kan en kanskje ha begynt med utprøving på mennesker, var hans åpningsmelding. Autoimmun sykdom Narkolepsi er en autoimmun sykdom og vi vet at mange tilfeller kommer som følge av influensa. Kroppen har forskjellige systemer for å kvitte seg med influensavirus, ett av dem er T- celler som kjenner igjen viruset som fremmed og angriper det. Nå vet vi at en liten del av hypokre- tin har meget lik form som en del av

influensaviruset. Så hender det at T- cellene ikke skiller så nøye og går til angrep på celler og dreper celler som likner, nemlig de hypokretinproduse- rende cellene. Ikke helt faglig korrekt, men det er prinsippet på hva som skjer. Disse funnene kan bety at man i fremtiden kan lage medikamenter som forhin- drer at en utvikler narkolepsi. Ved hans laboratorium arbeider de også med en blodprøve som kan erstatte PSG og MSLT i å stille diag- nose Narkolepsi. Det er fortsatt på utviklingsstadiet, men vil gjøre livet enklere hvis diagnosen kan stilles ved hjelp av en blodprøve Ved hjelp av kunstig intelligens har en kommet langt i utvikling av pro- gramvare som kan gjenkjenne narko- lepsi ved EEG/søvnapnoe registre- ringer og dermed gjøre diagnostise- ringen lettere. Kan en med blodprøve også finne narkolepsi som debuterte for lenge siden? Ja, mente Mignot og viste til

31

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online