somnus nr 1_2019

FØRERKORT

15 pustestopp i timen er grensen T allet er 15. Vi snakker omAHI – det er hvis du har over 15 puste- stopp i timen at dumå få attest på at du har symptomene under kontroll. Hvis ikke, ryker førerkortet.

sier Innerdal. Samtidig er det unntak selv om du fremdeles har over 15 pustestopp i timen: – AHI over 15 gir ikke alltid påtreng- ende søvnighet på dagtid. Det må avklares om det foreligger «påtreng- ende søvnighet eller ukontrollerbar søvn» før legen eventuelt fastslår at helsekravet ikke er oppfylt, refererer Innerdal fra veilederen. Må til spesialist Den som har symptomer på moderat eller alvorlig obstruktiv søvnapné og opplever påtrengende søvnighet på dagtid, må utredes i spesialisthelse- tjenesten for å fastslå om AHI er over 15. Spesialisthelsetjenesten må vurdere om det er behov for tekniske hjelpemidler eller operative inngrep. For narkolepsi må spesialist bekrefte at tilstanden er stabil, og det må ikke være noen vesentlig risiko for at du plutselig skal sovne. – De norske kravene tilsvarer dem vi finner i Sverige, Danmark, Storbritannia og andre naboland, peker Innerdal

Han er kommuneoverlege i Molde. Samtidig har han en bistilling som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, der han har arbeidet med å revidere retningslinjene for helsekrav til fører- kort. Innerdal understreker at det ikke er noen forskjell på om diagnosen er ny eller om tilstanden er kjent: Det er helsetilstanden som avgjør om du kan fortsette å kjøre. Hvis det tar et halvt år og du fremde- les ikke er frisk nok – altså våken nok – til å kjøre bil, så har legen plikt til å melde fra til Fylkesmannen. Da blir politiet bedt om å ta fører- kortet ditt. 15 pustestopp Det er fastlegen din eller en spesialist som må attestere på at du er kjørbar. – De spesifikke helsekravene for søvnapné gjelder for personer med moderat eller alvorlig sykdom som har apné-hypopnéindeks, AHI, over 15. Da vil helsekravet bare være opp- fylt dersom «relevant spesialist» blant annet attesterer at tilfredsstil- lende symptomkontroll er oppnådd,

Tekst: Georg Mathisen

Er bevisstheten svekket fordi du ikke har sovet godt? Det er det avgjørende spørsmålet. Hvis den er det, så kan du miste retten til å kjøre bil. Somnus har gått flere runder med Helsedirektoratet for å få mest mulig konkrete svar på hvor grensen går. Hvem er det som mister førerkortet fordi de lider av narkolepsi eller søvnapné? Svekket bevissthet Svaret er ikke mulig å tallfeste. Men «svekket bevissthet» er nøkkel- ordene. – Alle som skal ha førerkort, må fylle helsekravene. Dersom en pasient som er til undersøkelse, har en helsetil- stand som gjør at helsekravet ikke er oppfylt, har lege plikt til å gjøre pasienten oppmerksom på dette. Personen har da ikke lov til å føre motorvogn før helsekravene igjen er oppfylt, forklarer Cato Innerdal.

15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online