Sarkomen 3/2021

 Gunnstein, Thorlei f og Sissel fra Sarkomer Vest deltar på “Forskerskolen”.

• Brukere kan delta i ulike faser av et forskningsprosjekt. • Brukermedvirkning kan også omfatte dialog med brukere på et overordnet og strategisk nivå. Arrangørene hadde satt sammen et innholdsrikt, variert og heftig program med forelesninger, nettverksbygging og gruppearbeid. En variert bukett dyktige forelesere som holdt sine innlegg på et «folkelig» og godt forståelig nivå. Alle forskerne måtte på forhånd sende inn en beskrivelse av sitt prosjekt på maks 150 ord på norsk. Gruppearbeidene besto i å gjennomgå disse og vurdere om de var leservennlige og forståelige for en vanlig bruker. Her ble det ganske mange korrigeringer å gjøre for forskerne. Dette var et veldig nyttig og godt kurs sett fra vårt ståsted. Man innså raskt at vi har alle, både forskere og brukere, mye å lære av hverandre. Vår deltager Sissel sier: «Jeg personlig lærte mye av å delta her og vil

4 personer fra foreningen vår meldte seg på (dessverre måtte en melde avbud pga sykdom). Totalt ble det tett opp mot 60 deltagere jevnt fordelt som forskere og brukere. Hensikten med kurset var for forskernes del å møte og få innsikt i hva de kan lære av brukernes erfaringer og hvordan de skal / kan benytte seg av dette i sine forskningsprosjekter. Samtidig skulle kurset lære brukerne hvordan de aktivt kan bidra til forskning sammen med forskere og hvordan de kan unngå å bli gisler for forskerne. All forskning der det søkes finansiering må ha med brukere i prosjektet for å få søknaden godkjent.

HELSE VEST RHF DEFINERER BRUKERMEDVIRKNING SLIK:

• Brukere av forskning kan være pasienter, pårørende og andre som benytter seg av helsetjenester. • Brukere vil ofte være representert gjennom en pasient- og brukerorganisasjon. • Brukermedvirkning i helseforskning innebærer at brukernes perspektiv, behov og erfaringer blir reflektert i forskningen.

gå inn i nye prosjekt med større selvtillit». Håpet er at dette blir et fast årlig tilbud.

25

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker