Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

ser gang på gang at de ikke vet hvordan de skal tolke målinger av prostataspesifikt antigen når den begynner å stige igjen etter en behandling. Det er viktig at vi får bedre kommunikasjon mellom spesialister og fastleger. Boken kommer til å ta for seg masseundersøkelser, hvordan man stiller diagnoser, gjennom- gang av ulike behandlingsmeto- der, hva for slags oppfølging man skal ha hos fastlegen, og hvordan man skal leve med bivirkninger og tilbakefall. Kapittelet om det psykososiale aspektet skal hun skrive sammen med en psykia- ter. Hun er ikke bare opptatt av å formidle hvordan det er for pa- sienten, men også hvordan det er for partneren. Det er få mennes- ker som har så gode forutsetnin- ger for å gi et helhetlig bilde av hva man kan forvente seg der- som man får en prostakreftdiag- nose som Fosså. - Det viktigste rådet jeg kan gi er at pasienten prøver å utvikle til- litt til legen som er ansvarlig for oppfølgingen, sier Fosså.

Hun håper boken kan hjelpe pasientene til å forstå hvordan legene tenker om behandlings- valg. De fleste tenker jo at pro- statakreft er prostatakreft, men det er ikke sånn.To pasienter kan få helt forskjellig behandling, mens en tredje kanskje ikke får behandling i det hele tatt. Fos- så håper boken kan bidra til at pasientene bedre forstår hva som skjer og hvorfor. Aktive pasienter bidrar til viktig infrastruktur Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn. Det er rundt 5000 nye saker hvert år. Samtidig har utviklingen av be- handlingstilbud gått mye senere enn for brystkreft. En av årsake- ne er at brystkreftpasientene har vært bedre organisert og vært mer aktive, ikke minst med pa- sientorientert forskning. Fosså er glad for at Prostatakreftfore- ningen har kommet på banen på dette området. Hun tror at en aktiv pasientgruppe gjør at uro- logisk kreft kommer høyere opp på agendaen.

1 7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker