Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

hjelpe til med papirarbeid. Hun legger vekt hvor viktig konsu- lenten Vigdis Opperud og syke- pleieren Siri Lotehess har vært for at hun har hatt anledning til å forske i tillegg til det kliniske arbeidet. Disse to har utgjort et støtteapparat for Fosså i over 25 år. - De er så fantastiske, sier Fosså. - Uten dem hadde jeg aldri klart det. Støtte til forskning er en av års- aktene til at hun håper at Prosta- takreftforeningen vokser seg like stor og sterk som brystkreftfore- ningen. Siste skrik og evidensbasert behandling Fossås fokus på evidensbasert behandling kan være frustreren- de for engasjerte pasienter som følger med på de nyeste behand- lingstrendene. Hun vil ha bevis for at behandlingen faktisk har den effekten det hevdes at den har. Hun innrømmer at hun har vært litt frustrert med Prosta- takreftforeningen når de hiver

seg svært tidlig på trendene uten å stille krav om evidens. - Når robotoperasjonene kom, så var PROFO opptatt av at alle skulle ha robotoperasjon, sier hun. - Og etter det var det MR som var det saliggjørende. De ville jo nesten ikke høre på meg når jeg sa at at vi trengte studier før man kunne si at det nye alternativ var bedre enn det gamle. Hun tror at måten journalister skriver om kreft har mye av skyl- den i dette jaget etter den siste nye trendbehandlingen. De trek- ker frem enkelthistorier som ikke nødvendigvis er representative for pasientgruppen som helhet. Ofte er det de mest tragiske eller mest vellykkede eksemplene som blir dratt frem. Dessuten spør journalistene sjelden om pasien- ten de intervjuer hadde problem med for eksempel impotens eller urininkontinens før behandlin- gen. Hver tredje norske pasient med prostatakreft slike proble- mer det fordi at det gjerne er el- dre menn som får prostatakreft.

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker