Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

Fosså opplever at pasientene leser ukritiske historier på internett, hvor folk står frem med historier om hvor vellykket behandlingen var uten at vi egentlig vet om noen er bedre. Et eksempel er Stein Erik Hagen som sto frem i media og sa at hvis man ville beholde potensen, så måtte man få behandling i Amerika slik han hadde gjort. Hagens påstand er nå etterprøvd i en doktorgradsavhandling der pasienter fra en klinikk i Bos- ton, Spania og Norge har svart på om de har problemer med inkontinens eller impotens et- ter prostatektomi eller strålebe- handling. Anne Holck Storås har dokumentert at det ikke er noen forskjell på antall pasiente- ne som opplever impotens etter behandlingen, hvis man tar hen- syn til pasientens alder i sin dok- torgradsavhandling. Når vi justerte for alder og ikke minst seksualfunksjon før ope- rasjonen forsvant alle forskjeller. Omtrent en tredjedel av pasien-

ter med impotens som var til- kommet etter operasjonen, opp- levde ikke dette som et problem og det var ingen forskjell mel- lom landene. I utgangspunktet rapporterte færre amerikanske menn om problemer med seksu- alfunksjon og vannlating, sam- menlignet med de spanske og norske. Samtidig var de ameri- kanske pasientene yngre, hadde færre problemer med impotens og inkontinens før behandlin- gen, de hadde færre andre syk- dommer og jevnt over høyere utdanningsnivå. Etter at Storås har fjernet effekten av alder og funksjonsnivå før behandlingen, så ser det ut til at det ikke er noen vesentlig forskjell på selvrappor- terte bieffekter av behandlingen i de tre landene to til tre år senere. I tillegg til arbeidet med boken ønsker hun å bruke neste år på å sammenligne hvordan pasienter som har fått behandling på en av Europas største kreftklinikker, Martiniklinikken i Hamburg, og Oslo Universitetssykehus opp- lever forskjellen i funksjonsnivå.

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker