Somnus nr 3_2019

Erstatning fra NPE og lån i Lånekassen Kan Lånekassen virke- lig forlange at erstatning

for pasientskade etter Pandemrix-vaksinen skal brukes opp før stu- denten kan få studielån og stipend? Nei, men søkeren må legge ved dokumentasjon på at formuen er erstatning. Problemstilling: Pasienten ble vaksinert med svi- neinfluensvaksinen Pandemrix i 2009, utviklet raskt en narkolepsi med katapleksi. Fremmet sak overfor Norsk Pasientskade Erstatning som konkluderte med at vaksinen var sannsynlig årsak og pasienten fikk utbetalt erstat- ning. Diagnosen og tilleggsvan- sker førte til at det har tatt tid å komme i gang med studier. Pasienten har søkt Lånekassen om studielån og fått avslag på både stipend og lån fordi pasientskade- erstatningen har gitt så høy for- mue at vedkommende ikke kvali- fiserer til lån eller stipend. Pasienten har tidligere og fått beskjed om at erstatningen må brukes opp før det kan søkes om offentlige støtteordninger. Svaret fra advokat Therese Boehlke hos Ness Lundin er klart: Ifølge forskriften skal det sees bort fra formue og inntekt som er en følge av forsikringsut- betalinger eller erstatning ved personskade, ved søknad om utdanningsstøtte til høyere utdan- nelse. Dette gjelder også for til- svarende formue/inntekt fra ekte- felle. Dette må imidlertid doku- menteres, og bør nok gjøres sam- men med søknad om lån, for eksempel ved at vedtak fra NPE vedlegges. Dette fremgår av for- skrift om tildeling av utdannings- støtte § 29-7.

Det kan også nevnes at for søkere med funksjonsnedsettelse kan det gis ekstra støtte, dersom man ikke kan ha inntektsgivende arbeid ved siden av studiene. Forskriften § 43-1. Erstatningen fra NPE til barn er standardisert og skal dekke inntektstap. Dette skal også ta høyde for tap i forbindelse med studier, slik at evt tap som følge av lengere studietid tap el, ikke kan fremmes som et selvstendig krav, men er inkludert i den utbe- talte standarderstatningen til dek- ning av inntektstap. Seniorrådgiver i Lånekassen, Fredrik Wie, sier følgende: Søkere som tar høyere utdanning, folkehøgskole, fagskoleutdanning og andre utdanninger som ikke regnes som vanlig videregående utdanning, vil få eventuelle sti- pend redusert på grunnlag av for- mue, avhengig av størrelsen på formuen. Disse søkerne behandles etter tredje del i forskriften om utdanningsstøtte. Det er imidlertid bare stipend som reduseres på grunn av formue, ikke eventuelle lån søkeren har fått. Eventuelle fradrag pga. formue regnes ut på etterskudd når fastsettingen av inntekts- og formuesskatt forelig- ger. Det er fastsettingen av formu- es- og inntektsskatt for det året søkeren har fått støtte, som blir lagt til grunn. Lånekassen kan

redusere stipend på bakgrunn av person- og kapitalinntekt og for- mue. Dette fremkommer av §§ 29-1, 29-2 og 29-3 i forskriften om utdanningsstøtte for 2019- 2020. Etter § 29-7 kan det imid- lertid ses bort fra formue og inn- tekt som består av erstatnings- og forsikringsutbetaling som følge av kritisk sykdom eller personskade på søkeren. Lånekassens innhenting av opp- lysninger om inntekts- og formu- esforhold er en automatisert pro- sess der det ikke ses på hva f.eks. formuen består av. Det er belø- pene som fremkommer av fastset- tingen som i utgangspunktet leg- ges til grunn. Søkere i den grup- pen du viser til må derfor selv dokumentere inntekts- og formu- esforholdet og sende dokumenta- sjon som viser erstatningsbeløpet og når det ble utbetalt. Lånekassen gjør oppmerksom på at søkere som tar vanlig videregå- ende opplæring med rett etter opplæringslova (såkalt ungdoms- rett), ikke får redusert stipend som følge av egen formue. Stipendene reduseres pga. av egne trygdeytelser og/eller forsørgernes person- og kapitalinntekt. Disse søkerne behandles etter andre del i forskriften om utdanningsstøtte.

Forskriftene kan du finne på www.lanekassen.no/forskrifter

29

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report