Somnus nr. 3_2015

I Stockholm må søvnapnépasientene betale leie for å kunne ha CPAP. Apnéföreningen slåss for likebehandling.

Svenskene kjemper mot CPAP-betaling

mellom en CPAP og en rullestol. Hvordan ville reaksjonene blitt om du måtte betale for å leie en rulle- stol? Dilemma Bittskinner – apnéskinner – er mer eller mindre gratis i Sverige. Det gir foreningen et dilemma, innrømmer han: Når den skal arbeide for at CPAP-brukerne skal få bedre vilkår – skal de da gjøre det på bekostning av dem som bruker skinner? Mens pasientene i Stockholm må betale for CPAP, får pasientene i Göteborg den gratis. – Forskjellen er økonomi og en viss mengde kynisme. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en foran- dring, sier Grundström. Han ser også at behovene er forskjel- lige og at noen trenger å bytte maske oftere enn andre. Kanskje er det rik- tig å stå på mest for dem som må bytte oftest. Sentral forening? Lederen i Stockholm skulle gjerne sett en landsdekkende apnéforening i Sverige.

– Samtidig har ikke de tre forening- ene som finnes, interesse av å drive de samme spørsmålene. I Västra Götaland (Göteborg og områdene rundt), der CPAP er gratis, er for- eningen mer opptatt av spørsmålet om raskere behandling, forteller han. Apnéföreningen i Stockholm har nærmere 1000 medlemmer, og mellom 80 og 100 på medlemsmø- tene. – Vi håper å få i gang en riks- forening så vi kan bli hørt høyere opp, sier Gert Grundström. Telemedisin Et tema som samler, er telemedisin. Gert Grundström er opptatt av å ta i bruk teknologien som finnes. Ikke minst for å kunne lese av CPAP-en og følge opp behandlingen uten at du nødvendigvis trenger å møte opp på søvnklinikken. Det vil spare helsevesenet for penger. Likevel mener han pengene er pro- blemet. Foreløpig er det nemlig ikke satt noen pris på hva søvnklinikken får for jobben. Så lenge klinikken ikke får penger for å gjøre den, blir den naturlig nok ikke prioritert, hel- ler.

Georg Mathisen tekst og foto

«Det er ikke snorkingen som er verst. Det er stillheten.» Det står i epostsignaturen til Gert Grundström. Han leder Apnéföreningen i Stockholm. Sverige har ingen landsdekkende søvnforening, men egne apnéfor- eninger i Stockholm, Göteborg og Malmö. Lokale forskjeller Heller ikke det offentlige helsevese- net er landsdekkende så lenge det er snakk om søvnapné, ifølge Grundström. I Stockholm må pasien- tene betale for å få CPAP. – Det er forskjellige oppfatninger i forskjellige landsting. Søvnapné er en sykdom og skal behandles som en sykdom, men andre sykdommer har helt andre økonomiske vilkår, sier han. Landstingene tilsvarer omtrent de norske fylkeskommunene, og har blant annet ansvar for helsetjenes- tene. Grundström trekker parallellen

34 ‘’

Vi håper å få i gang en riksforening så vi kan bli hørt høyere opp. Gert Grundström

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs