Somnus nr. 3_2015

U ten at media eller andre har oppdaget det, har Staten gitt pasienter med søvnapné en aldri så liten gave. Tre millioner kroner er nå avsatt til legetakst for søvnapnéregistrering. til legetakst for søvnutredning Tre millioner

det og behandlet pasienter med søv- napne. Avtalespesialister, unntatt spe- sialister i allmennmedisin, kan benyt- te seg av den nye apneregistreringen. Avtalespesialister er private spesia- listleger som har driftsavtale med regionale helseforetak. Det er spesia- lister innenfor psykologi, psykiatri og legespesialister. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det over 1500 avtalespesialister i Norge, inkludert somatiske legespesialister, psykiatere og psykologer. Avtale- spesialistene utfører omtrent 30 pro- sent av all poliklinisk behandling. Flere års ventetid Dølvik anslår at det er opp mot 700.000 pasienter som trenger å utre- des for søvnapne. Sykehusene har et par års ventetid. Noen private søvnu- tredningsinstitutter finnes også, men alt i alt er kapasiteten altfor lav, iføl- ge Sverre Dølvik i Praktiserende spe- sialisters landsforening uttalt. Også Allmennlegeforeningen har i mage år uttrykt behov for søvnutred- ning og behandling utenfor sykehus; nærmere bestemt hos spesialistene. «Vi mener denne type utredning burde utføres av avtalespesialister. Det vil bidra til å redusere venteti- den». Det er en kjensgjerning at 90 prosent av alle kø-pasientene venter på poliklinisk- og dagkirurgisk behandling, som kan utføres i avtale-

Tekst: Harald Haave Ill: ResMed

Polygrafi- apparatet T3 fra Nox Medical søvnregis- trering hos spesialis- ter. (foto: Nox Medical) brukes mye til

Hvert eneste år forhandles normal- tariffen mellom Legeforeningen på den ene siden og staten med for- handlingsleder fra Helse- og Helsedirektoratet, Regionale helse- foretak og KS, på den andre siden. I årevis har man forsøkt å få innført takster for søvnutredning. Hver enes- te gang er dette blitt avvist. I mellomtiden har køene for utred- nings- og behandlingstrengende pasi- omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, enter økt. Ved de fleste av landets sykehus er det lange ventelister for søvnutredninger; ved enkelte er det opptil ett års ventetid for utredning og det samme for behandling. Under forhandlingene mellom Stat og Legeforeningen er andre lidelser all- tid kommet foran dette sykdomsfel- tet, som påfører samfunnet enorme økonomiske konsekvenser og redu- sert livskvalitet for de rammede. Men så, sent på kvelden siste dag i for- handlingene 26 juni i år, kom glad- nyheten til alle som venter på søvn- utredning. På kravliste i årevis – Legeforeningen har i årevis hatt dette på kravlisten i forhandlinger

med Staten. Det har vært fremmet som ett av våre faste krav, men vi har aldri fått gjennom- slag for vårt syn. De regionale helse- foretakene har etter hvert sett at sykehusene ikke har maktet å ta unna og at køene har vokst rett til værs. Det var nok en medvirkende årsak til at takstinnføringen skjedde i år. Nå blir utredningen en del av det offent- lige finansierte systemet. Vi trengte å få taksten slik at registrering kan gjø- res utenfor sykehusene. Behovet er stort, sier Sverre Dølvik i Praktiserende spesialisters landsfor- ening. 3000 kroner Den nye taksten er på 3000 kroner og inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr, men ikke behand- ling.Til nå har sykehusene og noen private søvnutredningsinstitutter utre-

4

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs