Hemnet Group 2022

Hemnet Group - Års- och hållbarhetsredovisning 2022.

2022 Hemnet Group Års- och hållbarhetsredovisning

Innehållsförteckning

Det här är Hemnet 4 Vad är Hemnet? 6 Vd har ordet 9 2022 i siffror 10 Vår vision 11 Vår strategi 17 Finansiella mål 18 Hemnet som arbetsplats 21 Hemnetaktien

Hållbarhetsrapport 22 Hållbarhetsarbete 28 Riskanalys 29 Tillvägagångssätt 30 Revisors yttrande hållbarhetsrapport

Förvaltningsberättelse 31 Verksamhetsåret 2022 34 Bolagsstyrningsrapport

40 Styrelse 42 Ledning 44 Vinstdisposition

Räkningar och noter 46 Koncernens rapport över totalresultat 47 Koncernens rapport över finansiell ställning 48 Koncernens rapport över förändring i eget kapital 49 Koncernens rapport över kassaflöden 50 Noter, koncernen 67 Resultaträkning, moderbolaget 68 Balansräkning, moderbolaget 69 Rapport över förändring av eget kapital, moderbolaget 70 Kassaflödesanalys, moderbolaget

71 Noter, moderbolaget 73 Revisionsberättelse

Den lagstadgade hållbarhetsrapporten för Hemnet Group AB (publ) återfinns på sidorna 22-29. Sidorna 31-72 innehåller Hemnet Group AB (publ):s årsredovisning och koncernredovisning och är granskade av bolagets revisor Ernst & Young AB. Revisionsberättelse återfinns på sidorna 73-76.

Hemnet – Vägen hem

På Hemnet ser vi det som vår viktigaste uppgift att göra resan att sälja eller hitta ett nytt hem så enkel, effektiv och smidig som möjligt. Vi vill göra det möjligt för bostadssäljare och fastighetsmäklare att nå ut till alla potentiella köpare – och samtidigt ge köpare tillgång till alla tillgängliga bostäder. Vi tror helt enkelt på en öppen bostadsmarknad som gynnar alla och är tillgänglig var du än är. Så att vägen hem blir fri och öppen för fler.

Vad är Hemnet?

En växande och framgångsrik bostadsportal...

#1 Erkänd som Sveriges mest jämställda och inkluderande börsnoterade företag 1)

889 (+22%) miljoner kr i nettoomsättning

448 (+26%) miljoner kr i justerad EBITDA

...med störst räckvidd...

95% kännedom bland säljare

51 miljoner besök i månaden 2)

...och den mest engagerade publiken.

86% av bostadsköpare

19x Antalet besök jämfört med nummer två på marknaden 3)

vänder sig till Hemnet först, när de letar efter ett nytt hem 4)

9/10 sålda bostäder i Sverige annonseras på Hemnet 5)

1) Stiftelsen Allbright. 2) Google Analytics. 3) Hemnet samt SCB. Avser alla svenskar över 14 år. 4) Nepa Hemnet konsumentrapport Q3 2022. 5) Hemnet samt SCB, avser sucessionsmarknaden.

4 · Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vd har ordet

Stark tillväxt och ökad lönsamhet samtidigt som produktportföljen växer Hemnets resultat för 2022 visar på stark tillväxt och genomförande, trots ett utmanande andra halvår för bostadsmarknaden. Den accelererade takten i vår produktutveckling, hög efterfrågan från konsumenter och fastighetsmäklare, samt vår motståndskraftiga affärsmodell har alla varit nyckelfaktorer bakom årets starka resultat som överträffar alla våra finansiella mål, med en nettoomsättning som växer med 22,1 procent till 889,2 miljoner kronor och en justerad EBITDA som växer med 26,2 procent till 448,1 miljoner kronor.

Första halvåret 2022 präglades av en mycket aktiv bostadsmarknad som svalnade under hösten på grund av ökad inflation och ränte- höjningar. Det gjorde att antalet publicerade bostadsannonser på Hemnet fluktuerade mer än ett typiskt år, men var i nivå med 2021 för året som helhet. Vi fortsatte att öka vår nettoomsättning från bostadssäljare genom en utökad försäljning av våra tilläggstjänster (Hemnet Plus, Hemnet Premium, Raketen och Förnya annons) i kombination med fortsatt produktutveckling och prisjusteringar. Under året ökade intäkterna från bostadssäljare med 32,6 procent och ARPL med 32,8 procent, vilket visar vår affärsmodells styrka och motståndskraft även vid en mer utmanade marknad. Accelererad produktutveckling Under året har vi investerat i och accelererat vår produktutveckling för att utöka vårt produkterbjudande till konsumenter, bostadssäljare och företagspartners. Vi har bland annat lanserat en ny sektion för att söka efter en fastighetsmäklare på Hemnet, vilket snabbt har blivit en av de största mäklarsöktjänsterna i Sverige. Vi har även paketerat om vårt erbjudande riktat till bostadsutvecklare för att öka tydlighet och kundvärde. Dessutom har vi ytterligare förbättrat den inloggade upplevelsen på Hemnet. Genom att registrera sin bostad under ”Min bostad”, kommer våra användare åt relevant information om den lokala marknaden samt en indikation på vad deras bostad är värd. “Min bostad” är ett utmärkt exempel på hur vi breddar Hemnets position och skapar nya möjligheter att ta en ännu mer aktiv roll i att hjälpa konsumenter i deras bostadsresa. Alla dessa nya funktioner är också i linje med vår målsättning att leverera en förbättrad användar- upplevelse samtidigt som vi öppnar upp fler affärsmöjligheter för våra företagspartners. Fortsatta hållbarhetssteg Vi är stolta över alla de hållbarhetsrelaterade steg vi har tagit under året. Till exempel gick vi med i Science Based Target initiative och förpliktade oss att minska våra koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 med 42 procent till 2030. Under det kommande året ska vi komplettera detta åtagande genom att få på plats en tydlig plan för att reducera utsläpp även i scope 3. Vi har också utökat vårt samhällsengagemang genom att lägga till Sverige för UNHCR till de ideella organisationer som vi samarbetar med och vi har förbättrat vår interna struktur för hur vi informerar och utbildar våra medarbetare kring viktiga styrdokument, som vår uppförandekod. Vi är övertygade om att en kultur präglad av mångfald och inkludering är avgörande för vår förmåga till innovation och produktutveckling. Det är därför mycket

tillfredsställande att vi uppnått flera resultat som visar på att vi är på rätt väg. Vi har en exceptionellt hög employee Net Promoter Score på +50 och har utnämnts till en av Sveriges bästa arbetsgivare av Universum samt fått ta emot AllBright-priset för att vi ligger i den absoluta framkanten när det gäller mångfald, inkludering och jämställdhet bland svenska börsnoterade bolag. Vi är fast beslutna att ta fortsatta steg framåt inom alla våra hållbarhetsområden för att även i framtiden vara en av Sveriges bästa arbetsgivare, leva efter starka etiska principer, bidra till att bekämpa klimatförändringar och skapa positiv social förändring. En strategi för långsiktig framgång och tillväxt Bostadsmarknaden har varit utmanande även under inledningen av det nya året, men historiskt sett har den svenska bostadsmarknaden visat sig vara stabil på lång sikt. Även om vi inte kan kontrollera marknads- utvecklingen, så har vi kontroll över vår förmåga att fortsätta leverera på vår strategi och skapa mervärden för våra kunder. Genom investeringar och fortsatt kraft i produktutvecklingen, är vi övertygade om att vår position är starkare än någonsin. Vi kommer att fortsätta att investera i vår kärnaffär och vårt erbjudande samtidigt som vi stärker och breddar vår position. Det är därför vi har valt att upprepa vårt finansiella mål på 45–50 procent i justerad EBITDA-marginal för 2023, trots de nuvarande marknadsvillkoren, och introducerat ett nytt, långsiktigt lönsamhetsmål på en justerad EBITDA-marginal som överskrider 55 procent. Vi har också upprepat våra finansiella mål för nettoomsättningstillväxt, kapitalstruktur och kapitaltilldelning. Under 2022 har Hemnet återfört 374 miljoner kronor till våra aktieägare, genom en kombination av utdelning och ett aktieåterköps- program. Aktieåterköpsprogrammet pågår fram till årsstämman 2023 och alla återköpta aktier kommer att kunna lösas in på årsstämman, vilket är ett bevis på Hemnets starka kassagenerering och konsekventa aktieåterköp. Vi bibehåller vår position som ett av Sveriges starkaste varumärken och som den ledande svenska bostadsportalen genom ett genomsnittligt antal besök på 50 miljoner i månaden och 19 gånger mer trafik per annons än vår närmaste konkurrent. Fortfarande är vi dock bara i början av vår kommersialiseringsresa och har många möjligheter framför oss att nå vår fulla potential. Jag ser fram emot att fortsätta denna resa och utveckla och förbättra Sveriges största och mest relevanta bostadsplattform under 2023 tillsammans med resten av Hemnet-teamet.

Cecilia Beck-Friis , vd, Hemnet

Vd har ordet

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 7

2021 IN NUMBERS

2022 i siffror

Nettoomsättning

MSEK

Nettoomsättningen ökade, främst drivet av prisjusteringar och hög efterfrågan på tilläggstjänster från bostadssäljare samt intäkter från fastighetsmäklare.

900

889 MSEK

+ 22

720

540

%

360

180

0

2018

2019

2020

2021

2022

Justerad EBITDA

MSEK

Justerad EBITDA ökade med 26 procent under 2022, som ett resultat av verksamhetens goda operativa hävstång i kombination med stark intäktstillväxt och fokus på kostnadskontroll.

450

448 MSEK

+ 26 %

360

270

180

90

0

2018

2019

2020

2021

2022

Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt (ARPL)

SEK

Intäkter från publicerade annonser fortsatte att vara Hemnets största intäktsström och under 2022 låg antalet annonser i nivå med det rekordhöga antalet från 2021. ARPL fortsatte att växa som ett resultat av prissättningen för våra produkter riktade mot bostadssäljare och en ökad försäljning av tilläggstjänster.

3 500

3 275 SEK

+ 33 %

2 800

2 100

1 400

700

0

2018

2019

2020

2021

2022

Spenderad tid 1)

Pandemin skapade ett rekordstort intresse för bostäder. Under hösten 2021 normaliserades det extrema intresset något, men Hemnet- användningen under 2022 låg på nästan samma nivåer som innan Covid.

Miljoner timmar

65

53 Miljoner timmar

- 17 %

52

39

26

13

0

2018

2019

2020

2021

2022

Antal besök per månad 2)

Miljoner besök

Under 2022 hade Hemnet i genom- snitt 51,1 miljoner besökare per månad. Det gör oss till Sveriges i särklass största bostadsplattform. I linje med spenderad tid normali- serades även antalet besökare per månad under 2022 från de höga siffrorna under Covid.

65

51 Miljoner besök

- 20 %

52

39

26

13

0

2018

2019

2020

2021

2022

1) Hemnet samt SCB. Avser alla svenskar över 14 år. 2) Google Analytics

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 9

Vår vision är att vara:

Nyckeln till din bostadsresa. Vi ökar effektiviteten, transparensen och rörlighete n på bostadsmarknaden

Genom att bli:

Den självklara platsen för allt som har med hemmet att göra.

Om Hemnet

Vår strategi Hemnets tillväxtstrategi bygger på vår vision att vara nyckeln till din bostadsresa, vilket för oss betyder att bli destinationen för allt som har med hemmet att göra. Vår strategi utgör ramverket för hur vi ska uppnå våra finansiella och strategiska mål. Den bygger på tre pelare fokuserade på våra viktigaste kundgrupper:

Konsumenter Engagera – Öka engagemanget och stärka lojaliteten genom hela bostadsresan Hemnet är den främsta aktören i att matcha bostadsköpare och -säljare i Sverige, med ett starkt varumärke, stor publik och hög konsumentpreferens. Vårt starka samarbete med fastighetsmäklare gör att vi kan samla den svenska bostadsmarknaden på en pålitlig och trovärdig plats, vilket bidrar till en bekväm, sömlös och effektiv upplevelse när du säljer eller köper en bostad - eller när du bara undersöker marknaden. Vi är fokuserade på att utveckla funktionaliteter som bidrar till rörlighet på marknaden samtidigt som vi skapar engagemang och långvariga relationer med konsumenter. Genom att förse konsumenter med relevanta funktioner, information och fler skäl att spendera mer tid på Hemnet skapar vi samtidigt mervärden för våra affärspartners.

Bostadssäljare Växa – Optimera säljarnas

Fastighetsmäklare och andra affärspartners Omvandla – Bredda vår produkt- portfölj riktad mot företag Hemnet har genom åren utvecklat en nära relation med våra affärspartners genom en bred produktportfölj till fastighetsmäklare, fastighetsutvecklare och andra annonsörer. Vi avser att fördjupa våra relationer ytterligare genom att hjälpa våra partners genom hela kundförvärvsprocessen på bättre sätt än vad som kan uppnås genom produkter som finns på marknaden idag. Eftersom fastighetsutvecklare och mäklare idag spenderar en relativt liten del av sina marknadsföringsbudgetar på Hemnet ser vi en stor potential i att ytterligare dra nytta av vår starka publikräckvidd och marknadsposition och hjälpa våra kunder på ännu bättre sätt än idag.

intäkter genom balans mellan produkt, paketering och pris Som den största bostadsportalen i landet erbjuder Hemnet bästa möjliga förutsättningar för alla som säljer sin bostad att nå ett maximalt antal potentiella köpare. För att hjälpa bostadsförsäljare att få ut så mycket som möjligt av sin bostadsförsäljning har Hemnet tagit fram en rad mervärdesprodukter. Beroende på säljarens behov hjälper dessa produkter till att maximera synligheten av bostadsannonsen för Hemnets stora publik. Vi fortsätter att se ett växande antal säljare som väljer att investera i våra mervärdestjänster i takt med att vi förbättrar och utvecklar dessa produkter samtidigt som vi arbetar med paketering och prissättning.

Vår strategi

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 11

Skapar värde för alla aktörer på bostadsmarknaden

Effektivitet och maximering av det potentiella försäljningspriset Betalning för annonsering och tilläggstjänster

Ömsesidigt värdeskapande partnerskap

Bostadssäljare Vill nå maximal framgång i sin bostadsaffär

Fastighetsmäklare Marknadsföring, generera kunder, analysera marknaden

Administrationsersättning och försäljningsprovision

Annonsadministration och rekommendation

Publik

Företagspartners

Besökare Söker information och inspiration

Bostadsutvecklare Marknadsför bostadsprojekt och

Banker Hittar nya potentiella bolånetagare och

Annonsörer Når den mest relevanta målgruppen

Köpare Letar efter ny bostad

stärker sitt varumärke

stärker sitt varumärke

Central faktor bakom Hemnets framgång

Unik affärsmodell med starka nätverkseffekter Hemnet har en stark, stabil och skalbar affärsmodell med fokus på att bygga bra produkter som hjälper alla aktörer på den svenska bostadsmarknaden att uppfylla sina behov. Den har starka nätverkseffekter genom att den samlar alla aktörer på den svenska bostadsmarknaden på samma ställe. Genom att dra nytta av denna position kan Hemnet utveckla produkter som möjliggör en närmare relation till våra konsumenter, samtidigt som vi svarar upp mot behoven hos alla kundgrupper med de effektivaste och mest relevanta produkterna och tjänsterna.

Bostadssäljare Det mesta av Hemnets tillväxt och intäkter kommer från bostadssäljare, vilket gör att Hemnets affärsmodell sticker ut internationellt sett. För det första har Hemnet en direkt relation till bostadssäljaren som väljer annonspaket och betalar för tjänsten direkt till Hemnet. Detta ger Hemnet en effektiv kanal för att sälja produkter riktade till bostadssäljare. För det andra har Hemnet ett ömsesidigt värdeskapande partnerskap med fastighetsmäklare där Hemnet står för en betydande intäktsström till mäklarkontoren. En administrationsersättning betalas ut till alla mäklarkontor för att administrera och publicera en annons på Hemnet. Fastighetsmäklare och andra företagspartners Eftersom i stort sett alla köpare och säljare i Sverige finns på Hemnet är det en viktig marknadsföringskanal för företagskunder med verksamhet kopplad till bostadsmarknaden eller angränsande branscher. Detta inkluderar fastighetsmäklare, bostadsutvecklare, banker och andra som driver affärer med koppling till innehållet på portalen. Idag kommer stora delar av intäkterna från dessa grupper från displayannonsering. Hemnet utvecklar dock kontinuerligt nya produkter och tjänster baserade på vår starka marknadsposition samt den stora och relevanta trafiken till Hemnet i syfte att bättre kunna möta våra företagskunders behov.

Genom att bygga vidare på vår position som det självklara valet för köpare och säljare skapar vi en effektivare bostadsmarknad där alla intressenter har lättare att hitta varandra. Besökare 9 av 10 av alla bostäder som byter ägare i Sverige har vid något tillfälle annonserats på Hemnet. Varje månad får Hemnet ca 51 miljoner besök till vår portal via appar, mobil och dator. Det betyder att Hemnet är den bostadsportal som samlar flest aktörer på bostadsmarknaden på samma ställe.

12 · Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Nettoomsättning per kundgrupp Hemnet har en produktportfölj som svarar upp mot behov hos våra fyra viktigaste kundgrupper. För bostadsäljare skapar vi produkter som ger större flexibilitet och möjlighet att påverka marknadsföringen av den egna bostaden. För fastighetsmäklare är våra produkter inriktade på att hjälpa mäklare att hitta sin nästa säljare och stärka sitt varumärke (på ett individuellt, kontors- och centralt plan) samt på att utbilda genom marknadsanalys och insikter. För bostadsutvecklare skapar vi produkter som hjälper dem att hitta köpare under hela tiden byggprojektet varar, samt som stärker deras varumärke. För övriga annonsörer erbjuder Hemnet den bästa plattformen för att nå en bostadsintresserad kundbas och vi kopplar samman dessa annonsörer med den mest relevanta publiken genom våra integrerade produkter.

5% Bostadsutvecklare

10% Övriga annonsörer

72% Bostadssäljare

13% Fastighetsmäklare

889 MSEK nettoomsättning 2022

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 13

Relevanta produkter som skapar kundvärde

Bostadssäljare Kundbehov: • Vill maximera resultatet för sin bostadsförsäljning • Smidig och effektiv marknadsföring • Bra avkastning på sin investering • Förmåga att följa och påverka synligheten av sin försäljning

Fastighetsmäklare Kundbehov: • Hitta bästa köparen åt sin säljare

• Hitta nästa säljare att förmedla en bostad åt • Marknadsföring av sig själv och sitt varumärke • Sticka ut på en konkurrensutsatt marknad

Hemnets produkter för att möta kundbehoven:

Hemnets produkter för att möta kundbehoven:

Annonspaket

Prenumerationstjänster

Förbättrad exponering Analys och insikter Förbättrad media

Syns mer för säljare

Tilläggstjänster

Mäklartipset

Tilläggstjänster

Raketen

Förnya annons

Displayannonsering

14 · Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Bostadsutvecklare Kundbehov: • Hitta intressenter genom projektets hela livscykel • Varumärkesbyggande och marknadsföring

Annonsörer Kundbehov: • Kostnadseffektiva sätt att nå de mest relevanta målgrupper • Varumärkesbyggande och marknadsföring

Hemnets produkter för att möta kundbehoven:

Hemnets produkter för att möta kundbehoven:

Annonspaket och prenumerationstjänster

Produkter för nativeannnosering

Bostadsannons

Banker

Projektannons

Bostadstjänster

Innehållsnära annonsörer

Projektenhet

Tilläggstjänster

Displayannonsering

Raketen

Förnya annons

Displayannonsering

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 15

Finansiella mål

Hemnet har en skalbar affärsmodell med många möjligheter att bygga framtida tillväxt och marginal- expansion. Den 27 januari 2023 introducerade Hemnet ett nytt långsiktigt justerat EBITDA-marginalmål på över 55 procent. Hemnet återupprepade också sina finansiella mål, inklusive lönsamhetsmålet om 45-50 procent justerad EBITDA-marginal för 2023, trots rådande marknadsförhållanden.

Tillväxt 15-20%

Lönsamhet >55%

40

50

32

40

24

30

16

20

8

10

0

0

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Årlig omsättningstillväxt på 15-20 procent.

Justerad EBITDA-marginal om 45-50 procent för 2023. Långsiktig justerad EBITDA-marginal över 55 procent.

Kapitalstruktur <2.0x

Utdelningspolicy >1/3

350

5

280

4

210

3

140

2

70

1

0

0

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Utdelning

Aktieåterköp

Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA mindre än 2.0x.

Årlig utdelning ska uppgå till minst en tredjedel av resultatet efter skatt. I det fall bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktieägarna genom till exempel extrautdelningar eller aktieåterköp.

Finansiella mål

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 17

Vi strävar efter att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare

Att uppnå en trygg och inkluderande arbetsplats präglad av mångfald har högsta prioritet för oss. Vi vill att Hemnet ska vara ett ställe där människor blomstrar, växer och utvecklas, vilket skapar en arbetsmiljö som kännetecknas av innovation och kreativitet. Vi vill helt enkelt vara en av Sveriges bästa arbetsgivare – och vi tror att vi har kommit en bra bit på vägen dit.

Våra bolagsvärderingar

Vi lyssnar och agerar

Vi går alltid framåt

Vi lyckas tillsammans

Vår kultur bygger på tre grundläggande värderingar som vägleder oss i våra relationer inom och utanför bolaget, i vårt sätt att arbeta och i hur vi beter oss och behandlar varandra: Vi lyssnar och agerar, Vi går alltid framåt och Vi lyckas tillsammans. Våra värderingar hjälper oss när vi utformar våra strategier och när vi fattar dagliga beslut.

Några röster från Hemnet:

“En av de allra bästa sakerna med att jobba på Hemnet är att vi inte är rädda för att experi- mentera och prova nya saker. Detta märks inte bara inom vår produktutveckling, utan också i vårt sätt att arbeta. Vi är alltid öppna för diskussion om hur vi kan bli bättre och efterfrågar ständigt inspel från varandra, våra användare, kollegor i branschen och kunder. Jag uppskattar också verkligen den samarbetskultur vi har på Hemnet. Vi samarbetar ofta över team och avdelningar, vilket jag tycker är kul, utmanande och givande.”

“Det bästa med att arbeta på Hemnet, förutom att ständigt få förbättra en produkt som har stor betydelse för de som använder den, är den fantastiska kulturen och hur allas åsikter och behov verkligen uppmärksammas. På Hemnet uppmuntras du alltid att säga din mening och du får alltid göra din röst hörd. Vi lyssnar på våra användare och varandra, det finns fantastiska människor att lära sig av och att dela med sig av sin kunskap till och vi får utrymme att växa och uppmanas att hitta nya sätt att utveckla vår produkt. För mig finns inget mer värdefullt än det.”

“Jag började på Hemnet eftersom jag letade efter ett ställe där jag inte bara kunde hjälpa till att implementera produkten, utan också hjälpa till att forma den, och det är precis vad jag hittade här. På Hemnet arbetar vi i produktteam med människor som har olika bakgrund och erfarenheter. Detta mångfacetterade samarbete både inom och mellan team är ett grunddrag i vår kultur och är en viktig del i våra framgångar. Hemnet har en kultur och en atmosfär som präglas av mångfald och som är stödjande. Jag tycker att det gör Hemnet unikt och ett givande ställe att arbeta på.”

Yichu, UX-Designer

Agustina, utvecklare

Tamer, back-end-utvecklare

18 · Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Hemnet som arbetsplats

En prisbelönad, inkluderande arbetsplats med mångfald där människor trivs

62% Kvinnor

38% Män

T

#3 I SVERIGE

ALLBRIGHT

R

2022 utsågs Hemnet till vinnare av AllBright-priset som delas ut till börsno- terade företag med en tydlig agenda för mångfald, inkludering och jämställdhet.

Jämställdhet börjar i toppen. Vi är stolta över att vara ett techbolag med en jämställd ledningsgrupp och att över 60 procent av våra chefer är kvinnor.

Under året har Hemnet också erkänts som en av Sveriges bästa arbetsgivare av Universum och rankades på tredje plats bland medelstora företag.

”Vi vill skapa en arbetsmiljö som präglas av människor med olika bakgrund och perspektiv.” Cecilia Beck-Friis, vd

15

#5

135 anställda

Att lyckas attrahera nya talanger är ett av våra viktigaste fokusområden.

På Hemnet arbetar människor från hela världen. I dag kommer våra medarbetare från 15 olika länder.

Rankad som nummer 5 bland mediaföretag där svenskarna helst vill arbeta.*

* Källa: YouGov

Hemnet som arbetsplats

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 19

Hemnetaktien

2022 är Hemnets andra räkenskapsår som ett börsnoterat bolag, efter en lyckad notering på Nasdaq Stockholm den 27 april 2021. Totalavkastningen för Hemnets stamaktie uppgick till 9 procent sedan börsintroduktionen 2021, jämfört med en nedgång på 3 procent för OMXSPI under samma period. Under 2022 har Hemnets aktie minskat med 25%, samma nivå som OMXSPI.

Medarbetares ägande En aktuell beskrivning av Hemnets långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) för nyckelpersoner och aktiesparprogram för medarbetare återfinns på vår företagswebbplats​https://www.hemnetgroup.se/bolagsstyrning/ incitamentsprogram/. Utdelningspolicy och förslag till årsstämman 2023 Hemnets utdelningspolicy är att dela ut minst en tredjedel av det årliga resultatet efter skatt. I det fall bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktieägarna genom till exempel extrautdelningar eller aktieåterköp. Förslaget till årsstämman 2023 AGM är en utdelning på 1,00 krona per aktie och att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att genomföra ett aktieåterköpsprogram över en tolvmånadersperiod, omfattande maximalt 10 procent av det totala antalet utestående aktier. Ägarstruktur – de 10 största ägarna

Hemnetaktien 2022, OMXSPI omräknat till Hemnets aktiekurs

SEK

200

150

100

50

Namn

Antal aktier * Kapital

Verifierat

0

General Atlantic 16 797 508 16,61% 2022-12-28 Mäklarsamfundet Bransch I Sverige 10 263 148 10,15% 2022-12-28 Vor Capital LLP 5 163 744 5,11% 2022-12-28 Odin Fonder 4 850 000 4,80% 2022-12-31 Brown Capital Management, LLC 4 125 992 4,08% 2022-12-31 Capital Group 4 056 406 4,01% 2022-12-31 Fidelity Investments (FMR) 4 050 950 4,01% 2022-12-31 Pierre Siri 3 000 000 2,97% 2022-12-28 Vanguard 2 557 893 2,53% 2022-12-31 Hemnet Group AB 2 292 683 2,27% 2022-12-30 Not: I ett pressmeddelande daterat den 31 januari 2023 meddelade Hemnet att General Atlantic avyttrat sina 16,8 miljoner kvarvarande aktier i Hemnet. * Innehav per den 31 december 2022. Direkt- och förvaltningsregistrerade innehav hos NCSD. Filingdatum för utländska ägare kan variera. Utländska förvaltare (custodian banks) är exkluderade. Källa: Modular Finance.

Mar

Maj

Jul

Sep

Nov

HEM

OMXSPI

Omsättning Under 2022 uppgick omsättningen av Hemnets stamaktie på Nasdaq Stockholm till 62,5 miljoner aktier, vilket svarar för 44 procent av den totala aktieomsättningen på alla börser. I snitt omsattes 244 000 Hemnetaktier per dag på Nasdaq Stockholm. Ägarstruktur Hemnet hade totalt 10 246 aktieägare per den 31 december 2022. Sett till antalet, utgör svenska privatpersoner den största ägarkategorin, medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Kortfakta Börs

Nasdaq Stockholm (Large Cap)

Ownership by country, % of capital 1)

ISIN kod / Ticker Noteringsdatum

SE0015671995 / HEM

USA

35,8% 27,2%

27 april 2021

Sverige

Aktieslag

Det finns två aktieslag i bolaget: stamaktier och aktier av Serie A1. Båda aktieslag har samma röst och-utdelningsrätt. Den huvudsakliga skillnaden är att A1-aktier har vetorätt mot ändringar i verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Dessa aktier ägs av Mäklarsamfundet. För fullständig information om aktieklassernas rättigheter, se bolagets prospekt.

Storbritannien

9,4% 6,2% 1,8% 3,3%

Norge

Singapore

Övriga världen Anonymt ägande

16,2%

Totalt registrerade aktier: 101 131 478, varav 96 074 904 stamaktier och 5 056 574 A1-aktier

Ägarfördelning, % av kapital 2)

Aktiekurs och börsvärde per 31 december 2022

Svenska institutionella ägare Utländska institutionella ägare

7,3%

125,6 kronor / 12,7 miljarder kronor

55,5% 14,5%

Högsta / lägsta kurs 2022

Övriga

171,7 kronor / 109,2 kronor Barclays, Carnegie, Citi, Jeffries, Morgan Stanley, Nordea

Svenska privatpersoner

6,5%

Firmor som utför analyser av Hemnet Konsensusestimat

Anonymt ägande

16,2%

Tillgängligt via Infront

1) Källa: Modular Finance. Data compiled by Modular Finance. Källor inkluderar: Euroclear, Morningstar, Swedish FSA.

Hemnetaktien

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 21

Hållbarhetsredovisning

Som en av Sveriges mest besökta digitala plattformar och ett nav för landets bostadsaffärer spelar Hemnet en viktig roll på den svenska bostadsmarknaden. Med vår position följer ett stort ansvar och vi arbetar aktivt för att för att bygga ett företag som gör ett positivt avtryck på såväl den marknad vi agerar på som på samhället i stort.

Vårt hållbarhetsarbete under 2022 Hemnet har ett starkt engagemang för att säkerställa att vår verksamhet bidrar till hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Vi är fast beslutna att ständigt förbättra vår affärsverksamhet och göra den hållbarare. Hemnet har genomfört ett antal viktiga ESG- och hållbarhetsrelaterade förbättringar under året: • Implementerat en programvara för hållbarhetsrapportering i syfte att säkerställa att all vår hållbarhetsrelaterade data finns samlat på ett ställe för en robustare och mer framtidssäker rapportering. • Lagt till en av styrelsen antagen Hållbarhetspolicy till våra styrdokument för att uppnå en mer transparent styrning och ledning av vårt hållbarhetsarbete. • Definierat tydligare mål inom våra olika fokusområden för hållbarhet, vilka anges i denna rapport. • Gått med i Science Based Target initiative och förpliktat oss att arbeta mot initiativets mål för små och medelstora företag, enligt vilket utsläppen ska minskas med 42 % till 2030.

• Tecknat hyresavtal för nya kontorslokaler som uppfyller höga miljökrav inom energi och avfallshantering . • Lagt till den nya rollen och tillsatt en Chief People and Culture Officer i vår ledningsgrupp för att ytterligare stärka satsningen på vår högt ställda ambition att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. • Fortsatt vårt arbete för mångfald och inkludering genom att utbilda våra ledare om omedvetna fördomar. • Bjudit in alla medarbetare till en heldag om våra värderingar, vår kultur, mångfald, inkludering och gemenskap för att säkerställa en gemensam förståelse av och ett engagemang för, liksom en dialog om, vad vi inom företaget tror på och etablera ramverk för dessa viktiga områden. • Beslutat att implementera en digital utbildningsplattform för att förbättra hur vi utbildar våra anställda om våra viktigaste styrdokument och rutiner.

Tillvägagångssätt för rapportering enligt standarder

Vi är fast beslutna att årligen ta ytterligare steg och utveckla vårt hållbarhetsarbete för att möta våra intressenters förväntningar och förbereda organisationen för det kommande EU-direktivet om företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), vilket kommer att träda i kraft den 1 januari 2026 för bolag av Hemnets storlek.Till dess kommer vi att fortsätta uppföljningen av alla

våra fokusområden inom hållbarhet med resultatindikatorer som hämtar inspiration från, men inte helt uppfyller, kraven som ställs inom Global Reporting Initiative (GRI).

Vårt hållbarhetsarbete vägleds även av FN:s globala mål för hållbar utveckling, där vi i synnerhet bidrar till mål 5, 8, 9 och 13:

I vårt engagerade arbete för att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare lägger vi stor vikt vid mångfald, inkludering och gemenskap. Vi strävar efter jämställdhet på alla nivåer i organisationen och stödjer branschinitiativet Women in Tech för att inspirera fler kvinnor att välja en karriär inom techområdet.

Som en digital och heltäckande marknadsplats möjliggör Hemnet snabbare och enklare

Hemnet är en oberoende och transparent marknadsplats.

Vi strävar efter att begränsa våra utsläpp och undersöker hur

Genom vår plattform tillhandahåller vi en tillförlitlig digital infrastruktur av hög kvalitet för den svenska bostadsmarknaden, med jämlikt tillträde för alla marknadsaktörer.

vi kan hjälpa våra kunder att göra hållbarare bostadsval genom våra tjänster och plattformar.

bostadsaffärer för alla marknadsaktörer. Detta skapar en effektivare

bostadsmarknad och bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt. Genom vårt samhälls- engagemang och stöd för Stockholms Stadsmission och Sverige för UNHCR hjälper vi till att förbättra levnadsstandarden för människor i utsatthet.

22 · Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsramverk och fokusområden

Hållbarhet står i centrum för vad vi gör och är en inbyggd del av vår affärsmodell och vision. Utöver detta, fokuserar vi vårt hållbarhetsarbete på fyra fokusområden.

Vår startpunkt: En pålitlig och oberoende marknadsplats som möjliggör en rörlig, effektiv och transparent bostadsmarknad Vårt hållbarhetsramverk utgår från Hemnets vision att möjliggöra en rörlig, transparent och effektiv bostadsmarknad. Hemnet gör den största delen av Sveriges bostadsmarknad tillgänglig på en och samma plats, vilket i kombination med vår höga besöksvolym skapar en utmärkt miljö för olika marknadsaktörer att hitta varandra i. Därmed gör vi marknaden effektiv. Som oberoende marknadsplats erbjuder vi bostadsköpare, -säljare och -mäklare jämlikt tillträde till den del av bostadsmarknaden som Hemnet står för. Då nio av tio bostäder som säljs i Sverige under ett år annonseras på Hemnet bidrar vi till transparens på marknaden genom att förenkla jämförelsen mellan de bostäder som finns tillgängliga, vilket skapar mer välinformerade konsumenter och en rörligare och effektivare marknad. Vi är en tillförlitlig samarbetspartner och allt innehåll på Hemnet måste vara korrekt, trovärdig och av hög kvalitet. Vi tillämpar gängse grundprinciper för alla bostadsannonser från mäklare på Hemnet

och kontrollerar kontinuerligt att annonser som har publicerats på Hemnet efterlever våra publiceringsregler. Vi investerar hela tiden i våra tjänster för att säkerställa att vårt erbjudande håller bästa kvalitet och att vi levererar hög tillgänglighet till de miljoner svenska konsumenter som vänder sig till våra plattformar varje vecka. Att genom vad som anges ovan bidra till en hållbar och välfungerande marknad för att köpa och sälja bostäder i Sverige, utgör kärnan av vår affärsmodell. Fokusområden inom hållbarhet Utöver att bidra till en hållbar bostadsmarknad genom vår affärsmodell, fokuserar vårt hållbarhetsarbete på fyra områden inom vilka vi eftersträvar att skapa positiva förändringar:

• Bli en av Sveriges bästa arbetsgivare • Bekämpa klimatförändringar • Efterleva starka etiska principer • Skapa positiv social förändring

Bli en av Sveriges bästa arbetsgivare

En pålitlig och oberoende marknadsplats som möjliggör en rörlig, effektiv och transparent bostadsmarknad.

Skapa positiv social förändring

Bekämpa klimatförändringar

Efterleva starka etiska principer

Hållbarhetsredovisning

Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 23

Resultat och framsteg inom hållbarhet

Fokusområde 1: Bli en av Sveriges bästa arbetsgivare

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi strävar efter att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare och en trygg arbetsplats där människor trivs och utvecklas. Vi arbetar aktivt för att förbättra mångfald, inkludering och gemenskap och är uppmärksamma på våra medarbetares hälsa samt att de har en god balans mellan arbetsliv och fritid. Vi har en tydlig struktur för att hantera frågor om våra medarbetare och arbetar med ledning från vår HR-policy, jämställdhets- och likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier. Under företagets snabba tillväxt och expansion de senaste åren har vi lyckats bibehålla vår starka företagskultur, som utgör en av våra viktigaste styrkor i arbetet med att rekrytera nya och behålla våra befintliga medarbetare. Vår kultur och höga medarbetarnöjdhet återspeglas i höga resultat i vår eNPS- undersökning (Employee Net Promoter Score), där de flesta av våra anställda säger att de skulle rekommendera Hemnet som arbetsplats. Vi började mäta eNPS 2022 för att följa upp hur attraktiva vi är som arbetsgivare och öka jämförbarheten med andra företag. Vi är glada över att våra ansträngningar att vara en bra arbetsgivare även uppmärksammas externt. Hemnet utnämndes hösten 2022 till en av Sveriges bästa arbetsgivare av employer branding-byrån Universum och rankades på tredje plats bland svenska medelstora företag. Arbetsmiljö Vi vill erbjuda våra anställda bästa möjliga arbetsmiljö vad gäller organisatoriska samt psykosociala och fysiska aspekter. Arbetsmiljön ska bygga på ömsesidig respekt och vara fri från trakasserier och diskriminering. Vi tror på en hållbar balans mellan arbetsliv och fritid och strävar efter att uppnå noll fall av arbetsrelaterad sjukdom. Vi bevakar vår arbetsmiljö regelbundet genom medarbetarundersökningar och löpande samtal med medarbetare. Detta hjälper oss att identifiera risker, göra riskbedömningar och vidta korrigerande åtgärder vid behov. Hälsa och friskvård Våra medarbetares hälsa och välmående är något vi prioriterar och vi tror att välutformad hälsoträning ökar medarbetarnas engagemang, motivation och

nöjdhet på jobbet samtidigt som det förebygger skador och olyckor. På Hemnet erbjuds alla medarbetare ett årligt friskvårdsbidrag och hälsa och friskvård främjas även genom ett flertal företagsgemensamma hälsosatsningar. I syfte att proaktivt arbeta för mental hälsa ges alla medarbetare tillgång till samtalsstöd eller rådgivning vid personliga eller arbetsrelaterade problem. Mångfald, inkludering och gemenskap För att kunna lyckas och växa som företag behöver vi medarbetare med olika erfarenheter och perspektiv. Vi är övertygade om att sådana skillnader driver på innovation och nytänkande. Under de senaste fyra åren har Hemnet utvecklats från en väldigt svensk arbetsplats till en internationell. I dag arbetar kollegor från 15 olika länder på Hemnet och denna högre nivå av mångfald har resulterat i ett mer dynamiskt, kreativt och innovativt företag. Det medför också högre krav på oss som arbetsgivare där vi måste ta ansvar för att kollegor känner att de hör hemma i gemenskapen. Engelska som företagsspråk är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade och välinformerade. Vi investerar också i olika sociala och företagsövergripande aktiviteter för att stärka relationerna kollegor emellan och skapa ett socialt sammanhang för de medarbetare som kanske ännu inte har etablerat sitt nätverk i Sverige. Vi erbjuder även alla icke-svensktalande kollegor språkkurser i svenska. Nyckeltalen i Hemnets jämställdhetsplan ses över årligen för att säkerställa att vi bibehåller en hög standard i vårt jämställdhetsarbete. Lönekartläggningar genomförs årligen för att uppdaga, korrigera och förebygga orättvisa löneskillnader mellan män och kvinnor. Hemnet är verksamt inom techbranschen och de flesta av våra anställda är utvecklare. Andelen kvinnor i produkt- och techorganisationen har ökat under 2022 och vi har varit särskilt framgångsrika på chefsnivå, där vi har fler kvinnor än män som är utvecklingschefer. För att stödja en ökning av antalet kvinnliga utvecklare har vi ökat våra ansträngningar inom employer branding och vi fortsätter att stödja initiativet och evenemanget Women in Tech. Vi är stolta över att vårt arbete inom mångfald, inkludering och gemenskap har vunnit erkännande och att vi 2022 belönades med AllBright-priset som bäst i kategorin svenska noterade företag inom mångfald, inkludering och jämställdhet.

Långsiktiga mål för att bli Sveriges bästa arbetsgivare: • Utmärkt eNPS (Employee Net Promoter Score) på +50 eller högre • Jämställd könsfördelning inom alla delar av företaget, inklusive styrelsen, där förhållandet mellan kvinnor och män i en grupp ska vara 40/60 eller jämnare • Noll fall av arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Resultatindikatorer:

2019

2020

2021

2022

eNPS

N/A

N/A

N/A

55

Könsfördelning (GRI 405-1) Andel kvinnor/män, styrelse

20/80% 33/67% N/A 15/85% 36/65%

25/75% 57/43% N/A 14/86% 34/64%

25/75% 57/43% 62/38% 20/80% 40/60%

29/71% 63/37% 61/39% 28/72% 43/57%

Andel kvinnor/män, företagsledning Andel kvinnor/män, övriga chefer Andel kvinnor/män, utvecklare/teknisk personal Andel kvinnor/män, all personal

Arbetsrelaterad sjukfrånvaro

2

1

0

0

Resultat från löpande medarbetarundersökningar (skala 1–100) Tillit mellan kollegor Jag blir behandlad med rättvisa och respekt Ledarskapskvalitet

75 75 72

83 76 75

83 74 74

84 76 75

Personalomsättning

23%

13%

17%

20%

24 · Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Hållbarhetsredovisning

Page i Page ii Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80

Made with FlippingBook Ebook Creator