Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 0 .

Tønnesen file han en Strid med, idet Overlage aoloøll xeu ±Auroig,o tog Skridt til at finde min Afløser. Da jeg talte med ham, maa han have faaet "sovet paa det", for der var intet i Vejen. Fclk fik efterhaanden det Indtryk, at det hele havde været Bygter, og der kom ikke mere ud af det. De omtalte Personer fra Kødet i Vordingborg fik forskellig okæune. "Stabschefen" viste sig senere at vsre Vingrcssersr og torøvrigv, a* Pars gamle Drenge fra Odense. Mar. blev kort efter Mødet arresterer af Gestapo, og Dogen efter ankom Gestapo ogsaa til Oberstløjtnant Andersens Tilholdssted cg .c,>ijl straks en skjult Iløgle. Man var da jilai' ovex, au u~n anden matte være tvunget til at give Oplysninger. Andersens nerver Uu-wg senere ikke til. og nogen Tid efter opgav lisn det Le_'.e. u-a^ixe ingeniør itoj.lGr, der aabenbart led af stærk cerebral Aareforkalkning blev manøvreret ud, og hans Søn overtog det og blev forøvrigt senere civil .uutsleder. i'ousaieng."Holm1', der var Leder af Statens PorDegastation paa Lindholm, blev kort efter* Amtaleder i Præstø Amt og min Chef — en bedre fandtes ikke. Kan var Oberstløjtnant i Reserven. Anker Olesen, der ogsaa var ned, var don,aox‘ førsu uoff^-cielo ^—.et— satte mig som Leder for ITæatved* lian var brillant 3iexi j-ge/inem ug gjorde et Kæmpearbejde, Han v:?r startet som Rejsesekretær for SaraflrernEk Dansk Samling, civilt vor han Repræsentant. Pisn holdt den gaaende under hele Krigen og endte i Sjællandsledelsen og var os en uvurue xj .ig goo. j . . Lund alias Dieroks var en dygtig Demonstrator,"kundo sit Kram", men dermed vor ogsaa det bedste sagt — lian var nemlig udpræget rsj-icoj.au, fantasifuld og løgnagtig, men sagde næsten intet. En ejendomirelig og besnæ­ rende Konstellation. Han blev senere deporteret af M. i;. iæ.l ^'veixj-o og var en lid under Arrest der. Han skylder forøvrigt endnu Overlæge *iinue- sen en dejlig Prakke, han laante. Farligt Bekendtskab kor t sagt. i,.en i±an naaede at faa instru.eret alle vore Grupper i Sprængstof. Vi fik ogsaa en Suomi Maskinpistol til Demonstrationsbrug - det foregik hos M.B. gamle Ven og Støtte Ritmester 7jarii\ paa Amj.exgaL.rden i Kalbv. Vi laante senere Maskinpistolen ud til Præstø, hvor der var en ivc soæd M.-B.sunder Thyssen Himlen Oberstløjtnant. Da de var færdige med cæn, fik Næstved den forærende, og jeg rejste ned for at hente den. Det elev ganske festligt dette mit første Møde med et"fremtræd ende kvindelig æ ..od- lem af M.3." Fru Thyssen TTim. Medens jeg sad og ventede paa, .t hun s:rulde fremskaffe den, ringede hun Gud bedre det til sin Irland i København for az "høre Nyt" (I Virkeligheden for at imponere). Hun imponerede mig virkelig ogsaa, da jeg pludselig hører hende sige x Telefonen; 'Ja ''Suomi rejcex* - Aften. Hv.?d for Suomi. Det ved Du da godt - Suomi - S U O M I voreo unge Pige Du ved, Du ved da godt, at hun hedder Sucmx, ja nun rejser j . Af­ ten.” Da hun havde lagt Røret paa, saa hun sejerstolt paa mig og sagae: jo, han forstod, det godt. Jog følte det, som navde jeg e'c Baaj. i .:alen, inden jeg kom &f. Sted. M.B. i Præstø brød kort efter •og "Thyssen Nim kom til Sverrig" . I Løbet af Sommeren 1944 begyndte det hele at tage mere Form, idet der blev mere Samling i Centralledelsen. Vi fik en Amtsleder og en By­ leder i Haslev, Faxe, Præstø, Vordingborg og Næstved - det sidste blev mit Job. Denne Enekommando fik jeg overdraget af Amtslederen (Toussieng) den 18 August 1944. Inden den Tid var alt forløbet ogsaa kommandomæssigt set udmærket takket være et»Byraad", vi selv havde nedsat i Forsommeren 1944. Det eta-

Made with FlippingBook - Online magazine maker