Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

9 .

" s o r t e P e n g e ” . H v o r d a n h a n s e n e r e h a r o r d n e t d e t m e d S k a t t e v æ s e n e t , v e d

j e g i k k e .

O m s æ t n i n g e n b l e v e f t e r h a a n d e n r e t s t o r : 4 5 0 0 K r i l l e g a l L i t t e r a t u r , qstiKus 7 0 0 0 f r a G r ø n n e m o s e o g L u n d , 1 0 0 K r f r a J o h s . , n o g e t t i l s v a r e n d e f r a U r r a e g e r e n , i a l t c u 1 2 0 0 0 K r . D e r a f l a g d e s R e g n s k a b f o r , h v a d d e r b r u g ­

t e s , o g a f d e 7 0 0 0 K r v a r g o d t 2 0 0 0 K r t i l b a g e , d a j e g r e j e t s .

S t a a l l

f i k 9 0 0 K r t i l K ø b a f P i s t o l e r f r a f i n s k e S k i b s s a r a t 3 0 0 0 t i l B e n z o l , s o m

j e g k ø b t e e f h a m . D e t b l e v u d s t a t i o n e r e t , g r a v e t n e d i 2 0 0 l i t e r s D u n k e .

R e s t e n g i k t i l V a a b e n , P a a a g t r a a d , R e d s k a b e r : ø k s e r , S a k s e , S p a d e r o . i . ,

d e r b l e v g r a v e t n e d d e S t e d e r , h v o r v o r e ' O p g a v e r l a a i p a a k o m m e h d e i i l - 300 K r t i l K ø b a f e n P i s t o l f r a e n t i d l i g e r e F r i k o r p s m a n d , d e t e r d e t d y r e s t e S t y k k e V a a b e n , v i n o g e n s i n d e h a r f a a e t . f a i l d e . D y r l æ g e K o g e n s e n f i k

H a n s n ø d o s f c r ø v r i g t , d a l i a n r e j s t e , f o r t o M a s k i n p i s t o l e r .

( B l e v s e n e r e

B y l e d e r i A a b e n r a a )

far.; I n s t r u k t i o n e r i

Vaaben og S p r æ n g s t o f .

af

V i b e g y n d t e a t

P n

han k a l d t e s i g

Lund.

I n s t r u k t ø r e r n e v a r e n 1 7 a a r i g D r e n g , H e l g e D i e r c k s -

H a n s p i l l e d e m i g e t s l e m t P u s , . . m e d e n s h a n u n d e r e n I n s t r u k t i o n s t u r boede h o c m i g i 3 D a g e . V i v a r p a a d e t T i d s p u n k t kommet r e t langt i Opbygningen, o g j e g h a v d e v i r e t i V o r d i n g b o r g s a m m e n m e d e n O b e r s t l ø j t n a n t Andersen, A n k e r O l e s e n f r a D . S . c g " S t a b s c h e f e n " f o r a t k n y t t e F o r b i n d e l s e med I n g e n i z r K e l l e r o g T c u s s i e n g ( s e s e n e r e ) . D a v i kom tilbage.spiste vi til M i d d a g p a a J e r n b a n e h o t e l l e t o g g i k s a a i Biografen. Midt i Forestillingen b l e v d e r r a a b t , o m D r . M o v i n v a r t i l S t e d e , o g u d e n f o r s t o d Lund og er­ k l æ r e d e m e g e t d r a m a t i s k , a t m i n L e j l i g h e d v a r b e s a t a f G e s t a p o . Da Lund h a v d e e n T a s k e h æ n g e n d e i L e j l i g h e d e n m e d P a p i r e r p a a a m e r i k a n s k e X t t i a e e •vT’P.i, F l y v e r e , der v a r h j u l p e t t i l S v e r r i g , var detMSuehageligt , og vi beslut­ t e d e h u r t i g s t m u l i g t a t f o r s v i n d e t i l København. Det g i k n e m t , i d e t Over­ l æ g e F a b e r k ø r t e m i g t i l og L u n d , d e r f ø r s t s k u l d e f j e r n e noget S p r æ n g s t o f , han h a v d e l a g t f r a s i g p a a e t T a g , f o r ikke at have det pac. s i g , da nan l ø b n e d o g advarede m i g , k o m ..enere i Overlæge Jørgensens V o g n * c i v t o r d n e d e O v e r l æ g e T ø n n e s e n . V i s o v om K a t t e n paa L o f t e t paa. F c v Y t f S y g e h u s o g f i k r i n g e t t i l N i n a , d e r v a r i K ø b e n h a v n a l l e r e d e d e n g a n g ,

a t h u n m a a t t e f l y t t e ,

H æ s t e D a g r e j s t e v i t i l K ø b e n h a v n , o g A n k e r O l e s e n

l o v e d e m i g A r b e j d e d e r i n d e .

I m i d l e r t i d f i k j e g a l l e r e d e D a g e n e f t e r a t

v i d e , a t d e t v i s t h a v d e v å r e t b l i n d A l a r m , i d e t O v e r l æ g e F a b e r , s o m j e g

h a v d e b e d t u n d e r s ø g e L e j l i g h e d e n , i k k e h a v d e f u n d e t n o g e t m i s t æ n k e l i g t .

faa v æ k k e t

J e g r e j s t e s a a t i l b a g e c g t u r e d e B y e n r u n d t o m K a t t e n , f o r a t

ind hos e n S y g e p l e j e r s k e

n o g e n j e g k e n d t e .

J e g v a r h e r u h e l d i g o g b u l d r e d e

v.-.r n o g e t g a l t .

hun v e r

K l 2 o m K a t t e n .

H u n m a e h a v e • '/ æ r e t k l a r o v e r , d e r

var ham

l i g e f l y t t e t i n d i d e n L e j l i g h e d , D r . S c h m i d t h a v d e b o e t i , - d e t

Lejlig­

j e g v i l d e h a v e f a t i . J e g s o v s a a n o s A d j u n k t n i n d e g u n d e r s ø g t e Fru D a m b o r g , J o r d e m o d e r e n , d e r b o e d e o v e n p a a , k u n d e g a n s k e v i s t f o r t æ l l e , a t 3 T y s k e r e ubehagelig, i d e t n a n s n a k k e d e . o g b l . a . p a a S y g e h u s e t v a r O v e r l æ g e H o l b ø l l g a l i H o v e - i d e t v i s t n o k v æ s e n t l i g s t , f o r d i O v e r l æ g e F a b e r v e n l i g t v i l d e a r r a n g e r e h e d e n n æ s t e D a g . T a s k e o g a l t v a r s o m f ø r . B l i n d A l a r m . h a v d e v æ r e t o p a f T r a p p e n o g 2 n e d e n f o r , d e t v a r d e t , h a n h a v d e s e t , m e n d e t m a a h a v e v æ r e t i f r e d s o m m e l i g t Æ r i n d e . H i s t o r i e n v a r d o g

f o r s k e l l i g t f o r m i g m e d H e n s y n t i l I n d b o o . l . o g B e t a l i n g s s p ø r g s m a a l .

det hele ikke

O v e r l æ g e H o l b ø l l f r a b a d s i g v i e t I n d b l a n d i n g c g v a r j o i

s æ r l i g v e n l i g s t e m t , n a a r h a n l u g t e d e n o g e t i l l e g a l t .

O g s a a O v e r l æ g e

Made with FlippingBook - Online magazine maker