Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 1 .

"bleredes paa. et Møde hos Overlæge Tønnesen og kom til at bescaa af Ingeni— niør Staall, "Børge" (Arbejdernes leder, aelv Kommunist), Dyrlæge Mogensen og af Læger Overlæge Tønnesen og undertegnede. Vi arbejdede i iorstaael— se med Souschefen for 0 Grupperne (Militsergrupperne) Søeborg,(den egentlige Chef for dem maatte vi ikke kende - gjorde det naturligvis alligevel - det var Skovridder Lorentzen,Herlufsholm. Da Søeborg maatte gaa under Jorden, blev det Skovridderen, jeg maatte samarbejde med.) Byraadet fungerede fortrinligt paa Grund af gensidig Tillid, og efter min Mening var det en bedre Ordning end den, der afløste den: En Byleder som Chef og i Hyggen paa ham, til Støtte for ham, en "Lokalkomite". Byleder- ordningen var sikkert nødvendig, det var en Ordning for hele Landet, og under Krigstilstand var denne mindre demokratiske Ordning sikkertxK^±KSH:±S^ uundgaaelig. Men lokalkomitetanken,i alle Tilfælde som den blev ført ud i Livet, var afgjort uheldig, idet man i denne optog prominente Personer i en B y som Repræsentanter for Hovedkrafterne i M. B . Kommunister, Kingen, D.S. o.s.v., Personer, der ofte nok saa meget udmærkede sig i Kraft af den Stilling, deres civile Erhverv og Adfærd havde givet dem, som den aktive Indsats de havde ydet i M. B.. Under alle Omstændigheder førte det til, at de aktive Medlemmer af M.B. saa i høj Grad med Skepsis paa Lokalkomiteen. Naar man tog disse Mennesker var Grunden naturligvis den, at man vilde give M.B. et Ansigt udadtil, men det skabte Splittelse. For Næstved kan jeg i alle Tilfælde sige, at en Byleder støttende sig til det gamle Byraad, som vi selv havde nedsat, og som var et spontant Udtryk for de aktive Kræfter og i Overlæge Tonnesen havde det "Ansigt" udadtil, man ønskede, vilde have kunnet løse Opgaverne sikrere og udsat for mindre Kritik, fordi alle i dette Eaad nød alle aktive Medlemmers Tillid. En anden skæbnesvanger Fejl ved Lo- calkomiteen var dens mange Medlemmer. Hvor der kræves Handling: iaa. For mit eget Vedkommende oplevede jeg ikke alle de Vanskeligheder, der opstod ved Localkomiteens Dannelse, idet dette skete efter , at 3 eg var draget af. Efter min Udnævnelse i August til Byleder var det mit Ønske, at Arbejdet fortsattes stort set uændret. Vi gamle Medlemmer af Byraadet holdt vore Møder som hidtil, og det hele gik stilfærdigt og gnidningsløst. Mogensen flyttede til Aabenraa og Fritz Larsen (Officiant og min Efterfølger som Byleder) samt endnu en Re­ præsentant for Kommunisterne foruden "Børge" Poul Jacobsen blev optaget. Inden det gamle oprindelige Byraad forlades.maa nævnes dets største Sejr:Gennemførelsen af Folkestrejken i Juli 44 >0/6 — 4/7 (se .sileg, Gry.) Byraadet holdt i de Dage utallige Møder i Kælderen paa Sygehuset sammen med Søeborg. Strejken vedtoges og gennemførtes. Her hjalp Grøn­ lund Andersen fra Terrainsportforeningen godt med ved Etableringen af Strejken paa Maglemølle (det er desværre det eneste gode og positive, der er at sige om hans Indsats i Næstved.) Staall fik til Opgave at snakke med Borgmester Calum, som lian kendte. Hvis han vilde gaa ind for Strejken var den sikret med den Magt, han havde over Arbejderne. Han vilde dog ikice etablere Strejke, men hvis een olev en Kendsgerning, lovede han ikke at : .rbe.ide den. Han gjorde imidlertid alt for at hindre, at den udbrød, idet 30 Fagforeningsmænd om Søndagen jj Isendte en Erklæring, hvori man tog Afstand fra alle Strejketilbøjelig- heaer. Borgmester Calum var fornemste Underskriver. Ben blev stukket

Made with FlippingBook - Online magazine maker