Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 2 .

ind af Brevkassen Søndag Aften, da jeg sad hos Overlæge lønnesen, og Ud­ faldet var mere end tvivlsomt trods vort Undermineringsarbejde - vi troede nærmest paa et alvorligt Nederlag. - Dog - Mandag korgen stod alt stille i Næstved\Butikkerne var lukkede, Fabrikkerne standsede, Calum biød nu i sit Haseri over det alvorlige Slag i Ansigtet paa ham selv sit Ord til os, idet han 2 Gange hævede en etableret Strejke paa Statsbanerne. han gik selv personligt ned og talte til Funktionærarne,og under Henvisning til de alvorlige Konsekvenser søgte han at agitere dem oil .tilklæbning« Jfø alvorlige Konsekvenser" — ja, de laa i et andet Plan, end han menue, idet tyske Forstærkninger i de Dage blev trukket til København over I,æst\cd. — Det var kort og godt Landsforræderi, og hans Optræden i de Dage var at en saa alvorlig Art, at han aldrig skulde have kunnet stikke Hovedet op igen, endsige da underkøbe M.B. efter 5 Maj til at legalisere sig, hvilket skete! Vordingborg og Nykøbing, der havde haft Følere i Næstved, strejkede, da vi gjorde det. Strejken ,viste M.B. en alvorlig Ting: at dens Efterretningsvæsen var insufficient. I de Dage maatte vi selv træffe axle Afgørelser, vi var komplet afskaarne fra Meddelelser til og fra København, -c^ibt den sidste Dag af Strejken fik jeg Meddelelse derinde fra gennem 2 Cyklister og fik bekræftet, at vore Foranstaltninger havde været rigtige. X denne Forbindelse kan nævnes den Brist,som Organisationen ha/ue i lang Tid fremefter: Ordre forskellige Steder fra - altid under Henvisning til, ilt det var fra Frihedsraadet: Ordre fra Anker Olesen (der naturligvis altid var i Orden), Fra "Christensen" fra Kommunisternes Organisation i København tilsluttet Frihedsraadet, fra Zacho o.a. Det var en ulykkelig Ting, og der var intet andet at gøre end at sige kategorisk Nej til alt, før man havde konfereret med Amtslederen, der undertiden kom hver Uge, undertiden hver 14 Dag, men som vi dog r..ed stoi ^ Besvær kunde komme i Forbindelse med. Af dette vil det ogsaa Kunne forstaas hvorfor Ordningen! ordre fra een Mand og Ordre af een Mand var den eneste an­ vendelige, efterhaanden som Opgøret nærmede sig. Omhandlede "Chriåtensen"fra Kommunisterne, som havde en Slags Hej se­ sekretærstilling for Frihedsraadet, men som først og fremmest var Kommunist, nar jeg to Gange haft de voldsomste Sammenstød med. Førsoe Gc-ing i -Anled­ ning af, at jeg havde etableret Samarbejde med Militærgrupperne, (det havde nemlig vist sig, at de havde faaet tildelt Opgaver akkurat samme Steder som vi, og noget fælles Feltraab fandtes ikke — i-onsekvens: en nyggelig Og> effectiv Nedskydning af hinandens Folkl ) Han blev ubehersket rasende og afbrød alt Samarbejde mellem Kommunisterne og Undertegnede,indtil Prj.nedL- raadet havde udtalt sig. Han vilde "indberette mig". Som alle ubeherskede Personer led ogsaa han Nederlag her, idet, som vi alle ved: alle Organisa­ tioner blev slaaet sammen under fælles Kommando kort Tid efter. Anden Gang beskyldte han mig i endnu mere ubeherskede Vendeinger for at drive Politik, idet jeg skulde have sørget for, at der sad 4 fra D.S. i uyraaaei,. I Betragtning af at, der aldrig nogensinde blev talt Politik eller drevet Politik i Byraadet, var Beskyldningen uvederhæftig. Ydermere var han op­ bragt over, at forskellige Ordrer, rom han havde givet, ikke blev udført,, samt at en Kode til Aflytning af B.B.C. 's Særmelcinger vedr^renoe i c^-llc Enkeltheder fastlagt cg forberedt Sabotage af Jerbaner, underjordiske Kabler og Luftledninger, ikke var uddelt til Byraadets Medlemmer. Børge, der meget vel vidste, at Beskyldningerne var falske, sagde ikke noget, idet h n, dér til ■ v r ds.....g . i oa v e i n e e all r i nt, v<

Made with FlippingBook - Online magazine maker