Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 4 .

At han slap levende fra det, skyldes alene den Omstændighed, at en af Tysker­ nes Maskinpistoler efter at have affyret et eller to Skud lavede Han flygtede gennem Skoven og blev stærkt forrevet. Yderligere havde de besat Grønlund Andersens Lejlighed - han var lykkeligvis bortrejst den Dag. Heller ikke Jespersen fik de fat i. Kogle Dage senere vilde de arrestere en af vore bedste Mænd tfoerman, der var Gruppelader for 20 Irland. Han var sendt væk. Jespersen trak,som han sagde efter Ordre fra sin Organisation( frit Danmark), knapt en halv Snes Gruppeledere med sig til København, hvorfra mange senere gik til Sverrig . Ingen i Byraadet var de ude efter, men det var et meget alvorligt Slag Gestapo havde rettet mod os. - I Virkeligheden var det hele sprængt i Stumper og Stykker. De havde fat i en Ende, det var ganske tydeligt,og desværre eller heldigvis var det ikke svært for nogen at regne ud, hvorfra det hele udgik: Jespersen og Grønlund Andersen kom en Dag ved et Møde antydnings­ vist frem med, at de havde Forbindelse med en Kvinde, der kunde skaffe Vaaben fra Tyskland, indsmuglet i Fiskebiler til Esbjerg. Vi andre var meget skeptiske, men begyndte åt tro paa det, da det oplystes, at Kvinden var en Kusine til Dan og havde været Kommunist i mange Aar, blev der sagt. De var uforsigtige nok til at opgive 2 Adresser til hende, hvortil Vaabne- ne skulde sendes: til østergaard og til Raadhuset, hvor Jespersen var Sekretær. Vaaben kom der ikke, men som sagt Gestapo over hele Linjen. Kvinden var Storstikkeren "Mona Lisa" Miss Holm, og havde altsaa ikke und­ set sig for at stikke sin egen Fætter, (se Bilag) Gestapos Aktion blev dog ikke til vort Fordærv, men tværtimod vokse­ de der op af Stumperne en Bevægelse sikrere og fastere i sin Struktur og med langt mere udvalgt Materiale, end der nogensinde ellers vilde være kommet. Det viste sig nemlig, at man havde løjet for os paa det groveste. Af Grønlund Andersens Folk blev der, da Dødsboet skulde gøres op, kun godt en halv Snes Mand tilbage, Hesten var Skrivebordslyrik fra hans Side. Af Jespersens Folk lykkedes det at stampe en Snes op. Foermans Folk var at- te~ i Orden endvidere Kommunisterne og "vore egne" : Staals og nogle Folk fra Herlufsholm. Jeg skulde have Møde med Amtslederen den 13 og havde saaledes 8 Dage til at organisere det op saa nogenlunde og arbejdede som en vild i de Dage sammen med Staall. Endvidere reorganiserede jeg det paa den Maa­ de, at jeg efter Foermans Anbefaling tog Fritz Larsen ind, idet det var min Tanke, hvis 3eS blev arresteret eller likvideret, da at lade ham og Staall overtage detjsammen med Børge og Overlæge Tønnesen. Den 1 3 'var saa Dagen for Mødet. Det foregik paa Munkebakken i det skønneste Efteraarsvejr. Aratslederen var paa Forhaandnogenlunde klar over, hvor alvorligt det stod til, idet det var rygtedes i København, at giange Modstandsfolk var trukket fra Næstved derind paa Grund af Gestf,po- aktionen. Han saa saaledes paa det, at min, Overlæge l'ønnesens og Staalls Stillin, var saa farlig, at vi øjeblikkelig skulde gaa under Jorden. Han tilbød mig i Stedet Stillingen som Amtsleder for Amtet i sanitære Anliggender. Det var jeg ikke interesseret i ene og alene af den Grund, at jeg ikke vilde vU? kunde forlade en Organisation i Opløsning. Jeg gjorde gældende,

Made with FlippingBook - Online magazine maker