Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 5 .

at der ikke var andre, der kunde samle sammen paa det i øjeblikket, hvis vi tre forsvandt, hvilket var sandt nok. Han vilde saa sende en Mand fra København, - hvilket naturligvis var et svagt Porslag. Endvidere hævdede jeg, at min Stilling ikke var fortvivlet, blot de arresterede holdt butU med min Person, hvilket der var god Grund til at tro, de vilde, da jeg ikke havde været indblandet i den skæbnesvangre Vaabenaffære. Endelig forelagde jeg de Resultater, der allerede var opnaaet med Hensyn til Re­ organisationen. Han hævdede dog stadig, at min Stilling var haabløs udsat, og at jeg med næsten 100$ Sikkerhed blev taget i Løbet af kort Sid. Mødet varede i 3 Timer,og han blev ved med at bearbejde mig, men vilde ikke eller nødigt tvinge mig under Jorden. Jeg kunde og vilde dog ikke forla­ de det Arbejde, jeg havde paabegyndt, før jeg kunde aflevere et stærkt og aktionsdygtigt Redskab, og han kom ingen Vegne, selv om han hævdede, at hans egen Stilling var truet, saa længe jeg var udsat. Derefter‘gik han i-Gang med Overlæge Tønnesen, og denne lovede som "god Soldat, der parerer Ordre" at gaa under Jorden. Det varede dog kun en Uge, hvor han tog Feriev Der skete intet mere fra Tyskernes Side, og vi fik Pred til at opbygge det hele. Nina levede fra da af i København hos Far1og Mor1med Susanne og havde det naturligvis ikke alt for muntert med mig i Næstved, men bad alligevel aldrig, om jeg vilde opgive det for hendes og Susannes Skyld. Selv boede jeg ikke hjemme mere, men hos Proprietær Per Andersen i Aaderup, som tidligere nævnt. Det var i det hele en Svaghedsperiode for M.B. i Præstø Amt, idet der ogsaa var Rai^zia i Præstø og Vordingborg. Værst var dog ubetinget det Angreb, der var rettet mog Næstved, idet vi var Hovedoestanddelen af Styrkerne i Amtet og havde de vigtigste Opgaver. Chefstillingen for det sanitære Opbygningsarbejde talte jeg med Overlæge Jørgensen om, og han henviste mig til Overlæge Groth-Petersen, der paatog sig det og gjorde et stort og godt Arbejde. De Icommende Maaneder var febrilsk Arbejde,al den Tid Kospitalsarbej— det levnede mig. Utallige Gange rejstes frem og tilbage mellem København og Næstved for at opretholde Forbindelse med Jespersen^, Grønlund Andersens, Foermans'^og Thomsens Folk. Og Korpset blev bygget op og blev afgjort 1000- fold bedre end nogen­ sinde, fordi det nu var vore egne Folk, Folk vi havde direkte Føling med, cg som vi kunde stole paa. Det talte en Kærne paa 170 Mand, og Princippet for disse blev: ingen uprøvede Grupper. Opgaverne blev nøje fastlagt og Mobilisering af Grupperne afprøvet. Vi havde saaledes 2 Natmanøvrer med alle Folk ude og beregnede Mobiliseringstid og begaaede Fejl. Vi fik en fortrinlig Instruktør Andersen, der var med ved Udformningen af Opgaverne, han gik senere over i Efterretningstjenesten, hvor han dog viste sig at være mindre paaliaélig. Opgaverne som de fastlagdes oprindeligt i det væsentlige var føl­ gende: I Rettestrup Plantage Afbrydelse af Tyskernes Luftledninger samt af Telefonkablet under Vejen, Skinnesprængning af Linjen sydpaa ud for Rønne­ bæk og nordpaa syd for Rislev, østpaa før Holsted og vestpaa omkring Ladby Teglværk. Endvidere Kabelsabotage 7 km syd for Ringsted, Spring­ ning af Kommandoposterne paa Næstved Station, Besættelse af Elektricitets­ værk o. 1. samt Vej springninger. Til disse Opgaver, der blev fastlagt i

uoi\\

————

Made with FlippingBook - Online magazine maker