Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 6 .

Enkeltheder, svarede en skiftende Kode i B.B.C.,s Særmeldinger. Koden maatte naturligvis ikke skrives op, og Staall, Børge, Fritz og jeg hørte hinanden i den. Jeg husker nu kun,at "Politibetjenten er blevet forkølet 1 betød uindskrænket Sabotage mod alle Linjer. Det var et kæmpemæssigt Arbejde at gennemgaa disse Opgaver med Grup­ perne eller rettere med Gruppelederne og deres Souschefer, og Andersen var en kærkommen Hjælp. Hovedkvarter i paakommende Tilfælde var fastlagt til Annexgaarden som foreløbigt Sted. Ordonanser uddannedes af nogle af Grøn­ lund Andersens Folk, Terrænsportfolk. Jeg selv var lovet en Stilling hos Soeborg Chlsen til 1 Dec. paa Gentofte Amtssygehus. Jeg husker, at Toussieng sagde, at inden den Tid var alt overstaaeti Det blev udsat til 1 Januar og derefter til 1 Februar, men endda forelaa Afgørelsen ikke endnu. Vi havde efterhaanden faaet en hel Del Sprængstof (fordelte 600 kg "803" til Amtet.'og beholdt iv 200 kg.) Foerman sendte ?0 kg fra København. De havnede ude hos Grønnemose i et Udhus. Samtidig fortsattes Oplæringer i Brug af Maskinpistoler og Pistoler. Vor første egentlige Opgave givet af Amtsledelsen fik vi den 2? Sep­ tember: Sprængning af et Tog med Krigsmateriel kommende nordfra. Vi havde ikke paa det Tidspunkt "Fælder" og maatte ordne det ved Hjælp af Sprængstof og Sortkrudtslunte. Jeg satte Terps Gruppe paa det og tog selv med. Han havde sit Sprængstof gravet ned lidt nord for Herlufsholm. Vi havde dog for kort Frist, og Gruppen var ogsaa ret længe om Mobilisering, Opgravning af Sprængstof og Samling af Sprængenheden. Da Toget passerede, var Gruppen netop ved at samle Sprænglegeme og Cortex. Jeg cyklede ind til Stationen og fik mobiliseret Folk til at melde Togets Afgang sydpaa, idet jeg saa vilde udføre Skinnesprængningen syd for Byen ved Karmarks Jagt­ hytte. Hertil mobiliseredes 2 andre Grupper,"Styrmandens", og begge disse var fuldtallige og havde alt parat i Løbet af ganske kort Tid. Endelig kom Meldingen fra Stationen: "Afgaar ikke. Tanken bliver trukket op gennem Gaderne i en Sejlgarnssnor." Det var en Atraptank til Skydeøvelser. Det var kort og godt en Guds lykke, at det Tog ikke blev sprængt, og del var i det hele adskillige Hager ved den Ordre. 1. Dansk Betjening paa Lokomotivet. 2. MVærdienMaf Toget altsaa ikke ordentligt undersøgt inden Ordre- givningen. Der var intet Krigsmateriel, men en Del Tropper. 3. Vi manglede Fælder og havde kun faa Meter Cortex: Sprængningen kunde kun blive en Bortsprængning af et kort Stykke Skinne, og det var for lidt, da Toget kørte ganske langsomt. Vi gjorde Amtslederen opmærksom paa disse Ting. Men eet havde vi dog ud af det: en realistisk Øvelse, der for en af Grupperne afslørede for langsom Forretningsgang. 3 Oktober var der Vrøvl med Staalls Gruppe, idet"lille Staall" og Petz var utilfredse, fordi de ingen Opgaver fik. De vilde bryde ud. Det ordnedes dog ved at forklare dem Situationen, men jeg var klar over, at om Sammenholdet og Begejstringen skulde holdes vedlige, var det uomgængeligt nødvendigt, at der blev os Opgaver betroede, der betød noget virkeligt. Mangfoldige Gange havde jeg tidligere bønfaldt Anker Olesen, bl.a. da vi alle var samlede til omtalte Møde iVordingborg, om at sprænge Mogen­ strup Skærvefabrik. Men vi kunde paa det Tidspunkt ikke faa udleveret

Made with FlippingBook - Online magazine maker