Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 7 .

Sprængstof til det, og de havde det vel heller ikke. Ler produceredes der dagligt II Vognladninger Skarver, der udskiftedes i Næstved Ilavn og sejle­ des til Befæstningsværker i Jylland. Da vi senere endelig fik Opgaven, havde Produktionen, uden at jeg kender Grunden, været indstillet i 14 ■ Dage og blev aldrig genoptaget. Det havde strakt sig over flere Maaneder. Jeg bad nu om Tilladelse til Sprængning af "Hesteskofabrikken" næste Dag d. 4. De havde Drejebænke fra Riffelsyndikatet til Reperation. Staall s Polk 'fik Opgaven til den 5 om Aftenen ICL. 23, men blev forstyrret af Vagtposter (der senere viste sig at være nogle af Terps Polk, der havde Job som Sabotagevagter). Den 6' Kl. 12 lykkedes det derimod og blev meget smukt og dristigt udført af en enkelt Mand "Jørgen". Han var ny Mand i Gruppen, og Staall havde sagt til ham:" spring saa Ilesteskofabrikken alenel" for at prøve ham. Han vadede lige ind paa Fabrikken i Frokostpausen, blev forstyrret af en Mand, men kom kort efter tilbage og tændte. Paa Minutter efter lød Braget, og paagældende Maskiner og Maskinhus var tilintetgjort. 2 af Staalls Polk samt adskillige andre vari den Anledning i Gesta- poforhør, men blev frigivet, og ingen opdagede noget. Den 17 Oktober ny Razzia, hvor Redaktionssekretær Olsen, Is Andersen samt 2 Brødre Christoffersen blev taget. De var dog alle Personer med kun ret periferisk Berøring med M.3. og truede osikke direkte. Vi skulde nu have Schalburgfolk paa det nyeVandrehjem. Porinden vilde vi dog gerne have de 70 Tæpper derude, som Led i vore sanitære Poranstaltninger. Styrmandens Polk rodede rundt derude den 18/10, men Herbergsværtsfolkene hævdede, at de var fjernede. Det viste sig, at Landsretssagfører Juelsgaard havde haft den samme fortrinlige Ide, men at han desværre havde transporteret Tæpperne til København. Den 1/11 '.Ordre, om Forberedelse til Likvidering af Schalburgkorpset paa Vandrehjemmet. En senere Ordre d 19/11 om Likvidering af deres Chef Søeborg nægtede jeg at udføre under Henvisning til, at det var taabeligt at provokere dem, samt at han af et Schalburgindivid at være var os en meget behagelig Mand, der holdt sig for sig selv og aabenbart Ikke havde stor Interesse for M.B. i Næstved. Ligegyldigt hvilken anden en han kunde kun være værre. Len 30/10: Sort Dag. Ordre om Sprængning af 23-Toget sydfra. Atter Terps Gruppe paa Arbejdet. Terp var bortrejst, og Opgaven faldt paa Souschefen Ejendomsmægler Ammundsen, og han løste den virkelig slet. Jeg selv var stationeret paa Stationen, og saa snart Toget kom ind, cyklede jeg,alt det jeg kunde, ud til aftalt Mødested og Sprængningssted Rislev- » broen. Han var væki Han havde ganske rigtigt været der parat med Sprængstc men da et andet Tog var passeret, og han ikke havde faaet Melding, var hen taget hjem. Grunden til Forskydningen i Tidestne var Forsinkelse af 23 Toget sydfra. 4 Minutter efter,at jeg kom til Rislevbroen, passerede det tinder mig, fuldt lastet med Krigsmateriel, væsentligst Biler. Der var intet andet at gøre end at tage haardt paa dette Tilfælde, og han blev degraderet fra Stillingen som Souschef, og en glimrende Mand Rasmussen indsat i Stedet. Ammundsen lavede forøvrigt efter 5 Maj flere Genistreger af fuldstændig taabelig Art og var umulig i Lederstilling, yderst dumdristig. Terps Polk, som jeg herefter holdt hen, fik dog se­ nere Revance ved Vaabenmodtageiser.

Made with FlippingBook - Online magazine maker