Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

1 8 .

Forretningen udvikledes i denne Tid godt, vi fik Sprængstof og Cortex nok. Raadede over 16 fabriksnye Suomi Maskinpistoler, en Del Pi­ stoler cg enkelte Rifler. Maskinpistolerne blev fordelt til Grupperne, idet jeg dog holdt 5 tilbage som Reserve og til Brug i selve B 3 'en. De andre blev dels gravet ned dels hengemt i Udhuse o. 1. godt indfedtede i Nærheden af de Steder, hvor Grupperne havde Opgave. De 5 resterende Maskinpisto­ ler gemte jeg sammen med 5 - 6 Pistoler cg Sprængstof hos Sygehusets La- boratoriedame i hendes nette Hjem, der prægedes af den jomfruelige Inde­ haverskes blide Sind og store Elskværdighed. Frøken IJørhoff gjorde mig derved en uvurderlig Tjeneste og gjorde aldrig Vrøvl ligegyldigt, om jeg flere Nættet i Træk masede ind. Da jeg en Nat lukkede mig ind, var jeg dog uheldig, idet hun havde en kvindelig Slægtning boende. Der blev en Del Uro i de tilstødende Lokaler, og hvordan hun klarede det, ved jeg ikke i Jeg spurgte næste Dsg, om det af Hensyn til hendes Rygte, men most af Hensyn til mine-' Vaaben, var nødvendigt at fjerne dem, men det benægtedes bestemt, og dette enestaaende gode Gemmested bestod stadigt, løvrigt, da jeg spurgte hende første Gang, .om hun vilde gemme Vaaben, vilde hun tænke over det, men næste Dag sagde hun ja "hun havde gjort op med sig selv og sin Gud". Det var forøvrigt min Tanke, og hun indvilgede deri, at h m g e hende son Ordonans, hun havde, naar hun vilde det,et engleligt uskyldigt Ansigtsudtryk og var velbegavet tillige. Vedrørende"Forretningens Udvidelse" iøvrigt dette, at Fritz viste sig at være et Jern til at arbejde. Jeg har kun godt at sige om ham i den Tid, vi arbejdede sammen. Han gik op i det med Liv og Sjæl og havde et stort personalkendskab og et glimrende Tag paa Folkene. Endelig var han til det yderste loyal. Jeg havde nu faaet en virkelig værdifuld Souschef. Efter Poflitiets "Afvikling" d. 19 Sept. raadede jeg over en V-8 Bil, * som Søminemester Fredriksen "forærede" mig. Staalls Folk og Fritz skaffede Lastbiler. Søminemesteren underviste os forøvrigt i Sprængninger og hjalp os, hvor han kunde. Jeg havde fra September boet hos Andersens i Aaderup og blev passet som en af deres egne. De spurgte aldrig om, hvad jeg stoppede op paa deres Loft, eller hvad jeg hentede og bragte. Loftet var fortrinligt, idet der var Mellemrum mellem Gulvet og de nedenunderliggende Stuers Loft. Megen Tid tilbragte jeg ogsaa hos Overlæge ,J-ønnesens og Overlæge Fabers, der altid holdt aabent Hus for mig. Mange af vore Møder fandt Sted der, og Overlæge Faberc Hjem var det Sted, hvor Gruppeledere og højere Instanser fik fat i mig, idet der var fast Aftale -om, at jeg aldrig bevægede mig nogen Steder hen uden først at melde det der. £et gav dem naturligvis et Helvedes Besvær, men var meget gavnligt for mig. Overlæge Faber havde en dejlig Samling Grammofonplader, der ."trak" stærkt. I det sidste halve Aar jeg var i Næstved,var der iøvrigt ingen Tid tilovers. Der meldte sig ustandseligt nye Problemer, der skulde tages o og færdigbehandles. Ofte sagde vi til hinanden: Om nogle Aa.r vil vi ikke kun ne forstaa, hvad det var, der gennem Maaneder krævede Møde hver eller hveranden Dag. En Masse Tid spildte vi paa de ustandselige Stikkerrygter, der ofte blev overvurderet, men som, naar de opstod, uomgængeligt maatte behandles og undersøges. Eksempeltis følgende: En ung Mand i Vestermarks Ejendom meldte til Fritz, at han havde

Made with FlippingBook - Online magazine maker